Conservatoir beslag

Wat is conservatoir beslag?wat-is-conservatoir-beslag

Betekenis conservatoir beslag:

Conservatoir beslag is beslaglegging vóórdat u over een vonnis voor uw vordering beschikt. Conservatoire beslaglegging wordt gelegd op basis van een beslagverlof van de voorzieningenrechter.

Conservatoire inbeslagname heeft een bewarende functie, waarmee u kunt voorkomen dat uw debiteur zaken verduistert of gelden wegsluist. Vandaar de benaming conservatoir (= bewarend) beslag.

Conservatoir beslag verschilt daarmee van executoriaal beslag, want executoriaal beslag is pas mogelijk zodra u over een vonnis beschikt.


Wanneer kan conservatoir worden gelegd?

U kunt alvast conservatoir beslag leggen vóórdat de rechter uitspraak heeft gedaan. U kunt dus al beslag leggen voordat u een vonnis hebt.

Wel dient uw vordering in de regel opeisbaar te zijn. Bij onbetaalde facturen dient de uiterste betalingstermijn dus te zijn verstreken. 


Waarom conservatoir beslag leggen?

Met conservatoir beslag kunt u verhaal van uw vordering veiligstellen gedurende de looptijd van een gerechtelijke procedure Hiermee kunt u dus voorkomen dat u achter het net vist.

Ook kunt u uw debiteur tot betaling forceren door de spreekwoordelijke geldkraan dicht te draaien:

 • Laat beslag leggen op de bankrekeningen van uw debiteur
 • Laat beslag leggen onder de klanten van uw debiteur 
 • Laat beslag leggen op auto's, machines, bedrijfspanden en woningen
 • Uitgevoerd door gespecialiseerde incasso advocaten
 • Beslaglegging binnen ca. 5 dagen (bij spoed binnen 1 dag)
 • Vaste prijs van slechts € 1.475 excl. verschotten*
 • Uw debiteur vergoedt de kosten

* Deze vaste prijs geldt alleen voor conservatoir beslag in een lopend incassodossier. Bij beslaglegging buiten een incassodossier om worden de werkzaamheden op uurbasis in rekening gebracht.

Roger Lemmer van Lemmer Tours & Travel Services: "Op dinsdagochtend de opdracht gegeven tot spoed beslaglegging. Binnen 4 dagen was ons geld veiliggesteld!!!" Roger Lemmer van Lemmer Tours & Travel Services: "Op dinsdagochtend de opdracht gegeven tot spoed beslaglegging. Binnen 4 dagen was ons geld veiliggesteld!!!"

Ons bedrijf had meerdere openstaande facturen bij een van onze debiteuren. Op maandagmiddag informatie ingewonnen bij E-Legal Incasso advocaten Rotterdam. Op dinsdagochtend de opdracht gegeven tot spoed beslaglegging. Woensdagmiddag ging het rekest de deur uit naar de rechtbank. Donderdag tweede helft van de middag heeft de rechtbank verlof gegeven tot beslaglegging. Direct daarna zijn de deurwaarders, die al klaarstonden, beslag gaan leggen, zodat er donderdag eind van de middag beslag lag. Vrijdagmiddag is door debiteur zorggedragen voor de betaling en was de betaling binnen bij E-Legal, zodat het beslag er direct afgehaald kon worden. Kortom: Binnen 4 dagen was ons geld veiliggesteld!!! Dankzij E-Legal incasso advocaten Rotterdam! Wat een snelheid en wat een service! Bij problemen omtrent wanbetalers raden wij iedereen deze toppers van harte aan!

Wie kan conservatoir beslag leggen en waarvoor?

conservatoir beslagZowel zakelijke schuldeisers als particuliere schuldeisers kunnen conservatoir beslag laten leggen ter verhaal van hun vorderingen.

Conservatoire beslaglegging is mogelijk ter zekerstelling van verhaal van allerlei vorderingen, zoals:

 • openstaande facturen
 • verstrekte leningen
 • achterstallige huur
 • onverschuldigde betalingen
 • schadevergoedingBeslagobjecten: welke soorten conservatoir beslag?

Conservatoire beslaglegging is mogelijk op alles wat los en vast zit. Wel gelden er enkele wettelijke uitzonderingen om particuliere debiteuren te beschermen, zoals de beslagvrije voet voor een bepaald minimuminkomen.

Waarop kan wél conservatoir beslag worden gelegd?

 • Zakelijke bankrekening (zowel betaalrekening/rekening-courant als spaarrekening)
 • G-rekening (let op pandrecht van de Belastingdienst)
 • Privé bankrekening (zowel betaalrekening als spaarrekening en gezamenlijke rekening)
 • Contant geld
 • Vorderingen op klanten (zoals opdrachtgevers)
 • Bedrijfspand (zowel pand als grond)
 • Koopwoning (zowel huis als grond)
 • Koopsom onder notaris
 • Appartementsrecht
 • Erfpachtrecht
 • Aandelen (zoals aandelen in B.V.)
 • Levensverzekering
 • Auto (niet op een leaseauto)
 • Schip
 • Vliegtuig
 • Inboedel (zoals meubels)
 • Zaken in de gemeenschap van goederen
 • Overige roerende zaken
 • Overige onroerende zaken

 

Waarop kan geen conservatoir beslag worden gelegd?

 • Kredietruimte
 • Loon of uitkering onder de beslagvrije voet
 • Huurwoning
 • Woning na inschrijving Vormerkung
 • Eerste levensbehoeften
 • Gewone huishouding
 • Bankgarantie (uit dezelfde rechtsverhouding)
 • Beslag ten laste van een bank
 • Retentierecht
 • Goederen bestemd voor de openbare dienst
 • Fiscaal bodembeslag
 • Bed, beddengoed en gereedschappen
 • Zaken die op basis van huwelijke voorwaarden van de partner zijn
 • Bijzondere bijstand
 • Kinderbijslag
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Studiefinanciering
 • Persoonsgebonden budget
 • SmartengeldWaarop kan pas conservatoir beslag worden gelegd nádat de rechter de debiteur heeft gehoord?

 • Handelsvoorraad van een onderneming
 • Inkomen, zoals salaris of uitkering inclusief vakantiegeld en 13e maand
 • Pensioen
 • AOW
 • Lijfrente
 • Bijstandsuitkering
 • Beslag ten laste van een financiële instelling (niet ten laste van een bank)

 

Bent u niet bekend met beslagobjecten? Met een verhaalsonderzoek kunnen beslagobjecten aan het licht komen waarop vervolgens conservatoir beslag kan worden gelegd. Meer informatie over ons verhaalsonderzoek

Maud Brugman van Brugman Intermediairs: "Bankbeslag trof meteen doel en binnen 2 weken stond het geld op de rekening!" Maud Brugman van Brugman Intermediairs: "Bankbeslag trof meteen doel en binnen 2 weken stond het geld op de rekening!"

In de bouw en zeker weten ook in ander sectoren, zijn er enkelingen die het heel normaal vinden leveranciers, onderaannemers pas te gaan betalen nadat zij zelf betaald zijn door hun opdrachtgever. ‘Ik mijn geld niet, jij ook je geld niet.’ Dat mondt zich uit in het sneeuwbal effect, ten koste van, wie gaat er het eerst omvallen. Uiteraard zijn er ook partijen die gewoon netjes op tijd betalen, voor hun geldt het adagium ‘boter bij de vis’ en met zulke lieden doet iedereen graag zaken. Maar in deze kwestie ging het om die enkeling en ik wilde het antwoord op de vraag ‘wie gaat er het eerst omvallen’ niet afwachten. Op aanraden van een bevriende jurist nam ik contact op met Lucien Ridderbroek van E-Legal incasso advocaten. Sinds november 2017 stonden er al facturen open en debiteur bleef in gebreke, aan de betalingsverzoeken werden gewoon geen gehoor gegeven. Luciens’ advies was helder en duidelijk, ‘wil je dat de facturen betaald worden laat het werk dan aan ons over, wij hebben al zo vaak met dit bijltje gehakt’. Inderdaad dat hadden ze zeker, E-Legal voegde de daad bij het woord en liet bankbeslag en derdenbeslag leggen. Bankbeslag trof meteen doel en binnen 2 weken stond het geld op de rekening! Mijn les hieruit is wacht niet met een vordering uit handen te geven want we zijn er zelf te emotioneel bij betrokken, met alle gevolgen van dien. De betaling van facturen kunnen we niet los zien van de overeenkomst die is getekend. En E-legal zorgt er voor dat die afspraak door de debiteur wordt nagekomen, je hebt er tenslotte recht op. Het is hun corebusiness, ze zitten er boven op omdat zij weten waar ze de druk moeten leggen. En het contact met deze jonge advocaten is zeer prettig, altijd bereikbaar, direct en informeel en dat maakt het laagdrempelig. Ik ga er van uit dat dit meer mensen over de streep trekt, geef je vordering uit handen, bel ze E-legal. Nogmaals bedankt jongens!

Procedure conservatoir beslag: hoe conservatoir beslag leggen?

advocaat conservatoir beslagHieronder wordt in 4 stappen uitgelegd hoe conservatoir beslag wordt gelegd en wat er daarna moet gebeuren:
 

 1. Stap 1: Voor conservatoir beslag is allereerst een advocaat nodig. Het verlof voor conservatoire beslaglegging wordt namelijk verleend op basis van een verzoekschrift - ook wel beslagrekest genoemd - dat door de advocaat wordt opgesteld en ingediend bij de rechtbank. Een incassobureau, jurist of deurwaarder kan dit wettelijk gezien niet.

 2. Stap 2: Nadat de rechtbank het beslagverlof heeft verleend, is een gerechtsdeurwaarder (hierna: deurwaarder) nodig voor het leggen van de conservatoire beslagen waarvoor verlof is verleend. De deurwaarder wordt aangestuurd door de advocaat en voert de feitelijke beslaglegging in nauw overleg met de advocaat uit. Ook draagt de deurwaarder zorg voor de noodzakelijke overbetekening van de beslagen aan de debiteur of derdenbeslagenen.

 3. Stap 3: Nadat de conservatoire beslagen zijn gelegd, correspondeert de advocaat met de debiteur en met derden, zoals derdenbeslagenen. De advocaat kan de conservatoire beslagen namelijk opheffen zodra er is betaald.

 4. Stap 4: Als er niet wordt betaald na beslaglegging, moet de eis in de hoofzaak worden ingesteld (waarover hierna meer).

 


Na conservatoir beslag de eis in de hoofdzaak instellen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, leidt conservatoire beslaglegging niet altijd direct tot betaling, zoals wel het geval kan zijn bij executoriaal beslag.

In de praktijk leidt het leggen van conservatoir beslag echter wel vaak direct tot betaling, maar dat berust dan op vrijwillige betaling door de debiteur die het beslag met spoed zal willen opheffen.

Wordt er na beslaglegging niet op korte termijn betaald? Dan dient er na inbeslagname nog een procedure te worden gevoerd om een titel (vonnis) te verkrijgen. Deze procedure betreft in de praktijk doorgaans een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank. Deze noodzakelijke gerechtelijke vervolgprocedure wordt in de praktijk aangeduid als het instellen van de eis in de hoofdzaak. Dit kan zowel een bodemprocedure zijn als een incasso kort geding

De advocaat stelt hiertoe een dagvaarding op, die vervolgens wordt betekend door de deurwaarder. Bij derdenbeslagen moet de dagvaarding (of procesinleiding) ook worden overbetekend aan de derdenbeslagenen.

De eis in de hoofdzaak dient op een korte termijn van doorgaans 2 weken te worden ingesteld. Bij bijzondere omstandigheden kan om een ruimere termijn worden verzocht. Zo kan bij derdenbeslagen om een ruimere termijn van 5 weken worden verzocht om de ontvangst van de derdenverklaringen te kunnen afwachten, zodat bekend is of de derdenbeslagenen wel of geen doel hebben getroffen. Rechtbanken oordelen hierover wel wisselend, dus in voorkomende gevallen dient er sneller te worden geschakeld.


Wanneer vervalt een conservatoir beslag?

Indien de eis in de hoofdzaak niet tijdig wordt ingesteld, dan vervallen de gelegde conservatoire beslagen.

Een conservatoir beslag vervalt niet wanneer de vordering wordt afgewezen door de rechtbank. Dit gebeurt pas wanneer het vonnis onherroepelijk wordt na het verstrijken van de termijn van hoger beroep


Wanneer wordt conservatoir beslag executoriaal?

Conservatoir beslag gaat over in executoriaal beslag wanneer het toewijzende vonnis beschikbaar is en is betekend aan uw debiteur. Als er conservatoir derdenbeslag is gelegd, dient het vonnis ook te worden overbetekend aan de derdenbeslagenen. Het eerder gelegde conservatoire beslag gaat dan van rechtswege over in een executoriaal beslag.

Het vonnis kan vervolgens worden geëxecuteerd (ten uitvoer worden gelegd) zonder dat de debiteur de vermogensbestanddelen waarop eerder conservatoir beslag is gelegd in de tussentijd heeft kunnen vervreemden of bezwaren.
 

Conservatoir beslag met spoed?

conservatoir beslag leggenBenieuwd hoe snel conservatoir beslag kan worden gelegd?

Bij spoed kan binnen 24 uur conservatoir beslag worden gelegd, aangezien ons kantoor ruime ervaring heeft met spoedbeslag.

Uiteraard zijn wij hierbij wel afhankelijk van uw medewerking en de medewerking van de rechtbank. In de regel moet het beslagrekest namelijk 's ochtends voor 10:00 uur zijn ingediend bij de rechtbank om het beslagverlof dezelfde middag te ontvangen. Bij bijzondere spoed kan het beslagverlof nog sneller worden verleend door de rechtbank. De bijzondere spoed moet dan wel goed gemotiveerd worden in het beslagrekest.

Hoe lang de conservatoire beslaglegging duurt, is ook afhankelijk van het aantal beslagen. Bij veel beslagen vergt de voorbereiding van de beslagexploten door de deurwaarder logischerwijs meer tijd. 

Wat kost conservatoir beslag?

Benieuwd wat conservatoir beslag kost?

Conservatoir beslag  Tarief BTW 21% Bijzonderheden
Vaste prijs advocaat € 1.475 excl. zie prijsvoorwaarden beslaglegging
Verhaalsonderzoek varieert excl. zie verhaalsonderzoek
Griffierecht natuurlijke personen € 309 vrijgesteld  
Griffierecht rechtspersonen € 667 vrijgesteld  
Deurwaarderskosten  varieert excl.  zie deurwaarderskosten beslaglegging


De kosten voor conservatoire beslaglegging worden nader toegelicht op onze pagina over beslaglegging. Op deze pagina zijn ook rekenvoorbeelden opgenomen, zodat u precies kunt zien wat beslaglegging kost in uw zaak.

Ook is vermeld vanaf welk bedrag conservatoir beslag wordt aangeraden.

Meer informatie over beslaglegging

Joeri van der Well van Myti Beheer B.V.: "Ook het kostenaspect werd vooraf duidelijk gecommuniceerd, wat ik enorm fijn vond. Ik had echt grip op de kosten. Wij hadden namelijk een vaste prijsafspraak gemaakt" Joeri van der Well van Myti Beheer B.V.: "Ook het kostenaspect werd vooraf duidelijk gecommuniceerd, wat ik enorm fijn vond. Ik had echt grip op de kosten. Wij hadden namelijk een vaste prijsafspraak gemaakt"

Ik bevond mij op onbekend terrein toen ik voor het eerst beslag wilde leggen voor een onbetaalde vordering. Er stond veel op het spel en ik wist dat ik een advocaat nodig had om beslag te leggen, maar ik had geen idee hoeveel tijd erin zou gaan zitten. Omdat het voor mij volstrekt nieuw was, kon ik niet goed overzien wat de consequenties zouden zijn qua kosten. Zeker niet als er op basis van uurtje-factuurtje wordt gewerkt. e-Legal incasso advocaten heeft mij echter goed wegwijs gemaakt in deze nieuwe materie. Vooraf is duidelijk geschetst hoe het traject zou verlopen. Ook het kostenaspect werd vooraf duidelijk gecommuniceerd, wat ik enorm fijn vond. Ik had echt grip op de kosten. Wij hadden namelijk een vaste prijsafspraak gemaakt met uitzondering van de deurwaarderskosten. Hierdoor ben ik achteraf niet of nauwelijks voor verrassingen komen te staan. Alleen de deurwaarderskosten vielen wat hoger uit dan ik had gedacht. Wat ik ook heel prettig vond, is dat zij bij de incasso mee dachten in de strategie. Hierdoor heb ik alle mogelijkheden goed kunnen benutten, waardoor de beslaglegging gericht en effectief kon plaatsvinden.

Veelgestelde vragen over conservatoir beslag

kosten-conservatoir-beslagWilt u meer weten over conservatoir beslag? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

 1. Hoe werkt conservatoir beslag op een bankrekening?

 2. Ik wil conservatoir beslag leggen op een woning. Hoe gaat dat bij een huis met hypotheek?

 3. Er is conservatoir beslag gelegd. Wat nu? Hoe kan ik het conservatoir beslag opheffen?

 4. Ik ben het niet eens met de vordering. Wat te doen tegen conservatoir beslag?

 5. Bij mij is jaren geleden conservatoir beslag gelegd. Hoe lang mag conservatoir beslag duren?

 6. Is het mogelijk om conservatoir beslag in het buitenland te leggen?1. Hoe werkt conservatoir beslag op een bankrekening?

Een conservatoir beslag op een bankrekening treft het positieve saldo op het moment van beslaglegging. Bij een negatief saldo treft het bankbeslag niets omdat beslag op kredietruimte niet mogelijk is.

Omdat het saldo van de bankrekening doorgaans niet bekend is, blijft het vaak een gokje. Om meer zekerheid te hebben kan daarom verlof worden gevraagd voor repeterend bankbeslag. Er kan dan doorgaans 4 keer bankbeslag worden gelegd binnen 30 dagen na het eerstgelegde beslag.
 

2. Ik wil conservatoir beslag leggen op een woning. Hoe gaat dat bij een huis met hypotheek?

Op een woning met een hypotheekrecht kan conservatoir beslag worden gelegd. Het hypotheekrecht gaat wel voor, gezien de preferentie (voorrang) die is verbonden aan een hypotheekrecht. Daarom is conservatoir beslag op een woning doorgaans alleen zinvol als er sprake is van overwaarde op de woning. Natuurlijk kan het beslag op de woning ook als drukmiddel worden gebruikt.

Zodra u het vonnis voor de vordering waarvoor conservatoir beslag op de woning is gelegd, laat betekenen aan uw debiteur, dient het vonnis te worden overbetekend aan de hypotheekhouder. De hypotheekhouder kan er vervolgens voor kiezen om de executie over te nemen.

Bij de executoriale verkoop van de woning zal de notaris rekening moeten houden met de gelegde conservatoire en executoriale beslagen. Ervan uitgaande dat er sprake is van een overwaarde, zal betaling aan de beslaglegger plaatsvinden vanaf de kwaliteitsrekening van de notaris. Bij meerdere beslagleggers zal de betaling plaatsvinden naar rato van de vorderingen.

3. Er is conservatoir beslag gelegd. Wat nu? Hoe kan ik het conservatoir beslag opheffen?

U kunt de vordering betalen of proberen een betalingsregeling te treffen voor de vordering.

Mogelijk is de beslaglegger bereid om de beslagen onder voorwaarden op te heffen of te beperken, bijvoorbeeld door overeen te komen dat een deel van de vordering van de beslaglegger rechtstreeks wordt voldaan vanuit de (derden)beslagen tegen opheffing van de conservatoire beslagen voor het overige.

4. Ik ben het niet eens met de vordering. Wat te doen tegen conservatoir beslag?

De snelste manier om conservatoir beslag opgeven te krijgen, is door zekerheid te verstrekken door een bankgarantie te stellen voor de vordering waarvoor beslag is gelegd. De beslaglegger is dan verplicht om het conservatoire beslag op te heffen.

Wilt of kunt u geen bankgarantie stellen? Dan kunt u in rechte opheffing van de beslagen vorderen. Dit is zowel mogelijk in een bodemprocedure als in kort geding. De conservatoire beslagen blijven dan wel liggen totdat hierover is beslist bij vonnis. Dit laatste kan lang duren gelet op de looptijd van gerechtelijke procedures, zeker als er ook nog een hoger beroep wordt gevoerd.
 

5. Bij mij is jaren geleden conservatoir beslag gelegd. Hoe lang mag conservatoir beslag duren?

Een conservatoir beslag dient te worden opgevolgd door een eis in de hoofdzaak. Als dit laatste niet is gebeurd, is het conservatoire beslag mogelijk al vervallen.

Als het conservatoire beslag in de tussentijd is overgegaan in een executoriaal beslag, dan blijft het in beginsel liggen totdat de vordering volledig is betaald.

6. Is het mogelijk om conservatoir beslag in het buitenland te leggen?

Conservatoir beslag in Nederland kan relatief makkelijk worden gelegd. In het buitenland gelden echter andere regels.

Het verschilt per land of conservatoire beslaglegging mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden.

Als Nederlandse advocaten kunnen wij alleen beslagen leggen in Nederland. Om beslagen in het buitenland te leggen, hebt u doorgaans een buitenlandse advocaat nodig.

Wel is het sinds 2017 mogelijk om Europees Bankbeslag te leggen. Dit is een bankbeslag op buitenlandse bankrekeningen. Een Europees Bankbeslag kan wel worden aangevraagd bij de Nederlandse rechter.

Wilt u conservatoir beslag leggen op een buitenlandse bankrekening? Bijvoorbeeld in België, Frankrijk, Duitsland of Spanje? Neem dan contact op met ons voor meer informatie.

Meer informatie over beslaglegging

Eerst even bellen over uw wanbetaler? Bel ons voor gratis incasso advies

conservatoire-beslagleggingBel ons gerust als u met een wanbetaler in uw maag zit.

Dan bespreken wij samen de beste aanpak van uw wanbetaler.

Bel ons op 010 - 820 028 4

 • In 1 minuut doorverbonden met een ervaren incasso advocaat
 • Samen sparren over uw incassozaak
 • Vrijblijvend juridisch advies over de beste incasso-aanpak
 • Op werkdagen van 09:00 - 17:30 uur (lokaal tarief)
 • Gratis voor ondernemers en particuliere schuldeisers


Of laat ons u vrijblijvend terugbellen door hieronder uw contactgegevens in te vullen.

Dan bellen wij u zodra het u uitkomt. Dit is praktisch als u contact wilt opnemen buiten onze openingstijden.

Contact opnemen voor gratis incasso advies

Ja, neem vrijblijvend contact met mij op voor gratis incasso advies.

 

Naam*:
Bedrijfsnaam:
Telefoon*:
Uw bericht*:
Velden met een * zijn verplicht
Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.