No cure no pay

Deurwaarder

Wat is een deurwaarder en wat doen en kosten deurwaarders?

Wat is een deurwaarder? En wat doet een deurwaarder allemaal?

Ontdek wat deurwaarders wel of niet mogen en wat een deurwaarder kost in 2021.

Inhoudsopgave


Klik op een van de bovenvermelde links om direct naar het betreffende onderwerp te gaan.

Wat is een deurwaarder?

wat-is-een-deurwaarderBetekenis deurwaarder:

Een deurwaarder - ook wel gerechtsdeurwaarder genoemd - is een openbaar ambtenaar die is belast met het verrichten van zogenaamde ambtshandelingen.

Qua betekenis bestaat er geen verschil tussen een deurwaarder en gerechtsdeurwaarder. De benaming gerechtsdeurwaarder is iets formeler en wordt gebruikt in de wet. De benaming deurwaarder wordt in de praktijk meer gebruikt.

Bij ambtshandelingen die door de deurwaarder worden verricht, kan worden gedacht aan het: 

 • uitbrengen van dagvaardingen
 • betekenen (officieel overhandigen) van vonnissen en dwangbevelen
 • leggen van beslagen
 • ontruimen


Deurwaarders voeren behalve ambtshandelingen ook niet-ambtelijke werkzaamheden uit, zoals incassowerkzaamheden, vergelijkbaar met hoe een incassobureau dit doet. In tegenstelling tot incassobureaus hebben deurwaarders wel een wettelijke status en beschikken deurwaarders ook over wettelijke bevoegdheden. Deze bevoegdheden zien echter toe op de ambtshandelingen en niet op de incassowerkzaamheden van deurwaarders.

Register gerechtsdeurwaarders

Alle deurwaarders moeten zijn geregistreerd in het Register gerechtsdeurwaarders

Via dit register kunt u controleren of u met een échte deurwaarder te maken hebt.

register-gerechtsdeurwaarders


Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Een deurwaarder is verplicht lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG)

De taak van de KBvG is het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders en hun vakbekwaamheid te bevorderen.

kbvg-koninklijke-beroepsorganisatie-van-gerechtsdeurwaarders


Hoe kan iemand deurwaarder worden?

Voordat een benoeming tot gerechtsdeurwaarder mogelijk is, moet de HBO-opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder zijn afgerond en moet een stage zijn doorlopen op een deurwaarderskantoor. Ook moet als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder zijn gewerkt voordat benoeming tot gerechtsdeurwaarder mogelijk is bij koninklijk besluit.

Meer informatie over de opleiding tot gerechtsdeurwaarder


Wat doet een deurwaarder?

wat-doet-een-deurwaarderHet ambt en de taken van de gerechtsdeurwaarder worden geregeld in de Gerechtsdeurwaarderswet.

De taken van de gerechtsdeurwaarder zijn vermeld in artikel 2 lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet:

'De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, belast met de taken die bij of krachtens de wet, al dan niet bij uitsluiting van ieder ander, aan deurwaarders onderscheidenlijk gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden. De gerechtsdeurwaarder is in het bijzonder belast met:

 1. het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;

 2. het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;

 3. ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;

 4. het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;

 5. het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.'


(tekst wetsartikel actueel per 2021)


Wat mag een deurwaarder wel en niet?

Voor informatie over wat deurwaarders doen en mogen, zijn de volgende informatiebronnen beschikbaar op de website van de KBvG:


wat-mag-een-deurwaarderKlik op een van de bovenvermelde links om direct naar het betreffende onderwerp te gaan.

Juridische bijsluiters

Voor een aantal veelvoorkomende ambtshandelingen zijn zogenaamde juridische bijsluiters opgesteld. In deze bijsluiters - die beschikbaar zijn in meerdere talen - wordt uitleg gegeven over de betreffende ambtshandeling. De volgende bijsluiters zijn beschikbaar:

 

Antwoorden op veelgestelde vragen

Verder worden veelgestelde vragen beantwoord over deurwaarders, wat deurwaarders doen en mogen, en wat deurwaarders kosten. Zo wordt onder meer antwoord gegeven op vragen die toezien op de volgende situaties:

 

Uitleg over de beslagvrije voet

Een van de taken van de deurwaarder is het berekenen van de zogenaamde beslagvrije voet.

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen van de schuldenaar waarop geen beslag is toegestaan. De beslagvrije voet bedraagt grofweg 90% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Meer informatie over de beslagvrije voet


Wet- en regelgeving voor deurwaarders

Deurwaarders zijn onderworpen aan wet- en regelgeving. Behalve algemene wetgeving zoals het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering - waarin het beslag- en executierecht is geregeld - bestaat er veel specifieke regelgeving voor gerechtsdeurwaarders op grond van wetten, besluiten, verordeningen en bestuursregels, zoals:

 • de Gerechtsdeurwaarderswet (zie hierboven)
 • de Algemene termijnenwet
 • het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders


Voor een overzicht van alle wet- en regelgeving voor deurwaarders zie het overzicht wet- en regelgeving van de KBvG

Verder zijn deurwaarders, net als advocaten en notarissen, onderworpen aan klacht- en tuchtrecht


Wat kost een deurwaarder?

wat-kost-een-deurwaarderDe kosten die deurwaarders in rekening mogen brengen voor ambtshandelingen zijn geregeld in wet- en regelgeving. Voor ambtshandelingen gelden vaste tarieven die jaarlijks worden aangepast.

Artikel 240 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) omschrijft het als volgt:

'Kosten terzake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, worden berekend overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven.'

(tekst wetsartikel actueel per 2021)

Met de 'bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven' wordt gedoeld op het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders of afgekort 'BTAG'.

Voor niet-ambtelijke werkzaamheden (zoals incassowerkzaamheden) gelden geen wettelijke tarieven en kan een deurwaarder zelf zijn tarieven vaststellen. Er zijn vrijwel geen deurwaarders die incasso op basis van no cure no pay aanbieden.


Kosten deurwaarder 2021

De deurwaarderskosten bestaan uit enerzijds de kosten van de ambtshandelingen berekend volgens het BTAG-tarief en anderzijds de informatiekosten die de deurwaarder hierbij maakt.

Hieronder worden de deurwaarderskosten voor ambtshandelingen en informatiekosten vermeld.

De onderstaande overzichten vermelden zowel de tarieven voor 2020 als de meest actuele tarieven voor 2021.


Kosten deurwaarder: ambtshandelingen (BTAG)

AmbtshandelingTarief 2021Tarief 2020 
Dagvaarding€ 85,81€ 83,38 
Betekening titel met/zonder bevel€ 82,58€ 80,24 
Betekening verzoekschrift met oproeping€ 67,88€ 65,96 
Diverse aanzeggingen€ 67,88€ 65,96 
Overige betekeningen (zoals overbetekening)€ 72,65€ 70,59 
Beslag op roerende zaken€ 112,86€ 109,66 
Poging beslag op roerende zaken€ 53,18€ 51,67 
Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket€ 151,56€ 147,27 
Beslag op onroerende zaken€ 155,09€ 150,70 
Opheffing beslag onroerende zaken€ 55,33€ 53,76 
Beslag op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen€ 155,09€ 150,70 
Beslag op schepen€ 341,82€ 332,14 
Beslag op niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen€ 341,82€ 332,14 
Beslag onder derden op periodieke betalingen€ 128,02€ 124,39 
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling€ 179,86€ 174,76 
Beslag op aandelen aan toonder€ 179,86€ 174,76 
Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam, en overige rechten€ 223,37€ 217,14 
Beslag op aandelen in B.V. of N.V.€ 245,18€ 238,23 
Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag)€ 149,75€ 145,51 
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken€ 112,03€ 108,86 
Executie tot afgifte van roerende zaken€ 260,53€ 253,15 
Gerechtelijke inbewaringgeving€ 232,60€ 226,01 
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop€ 84,91€ 82,50 
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken€ 297,14€ 288,71 
Aanzegging hypotheekhouder overname executie€ 79,80€ 77,54 
Ontruiming onroerende zaken€ 221,99€ 215,70 
Opvolgende betekening€ 26,42 € 25,67 
Gijzeling (lijfsdwang)€ 258,03 € 250,72 
Poging tot gijzeling€ 104,00€ 101,05 
Beslag verhaal alimentatie€ 109,33€ 106,23 Toelichting:

 • Dit overzicht vermeldt veelvoorkomende ambtshandelingen. Voor de deurwaarderskosten van de overige ambtshandelingen en de deurwaarderskosten over eerdere jaren zie de website van de KBvG

 • Over de deurwaarderskosten voor ambtshandelingen is de opdrachtgever van de deurwaarder 21% BTW verschuldigd. Als de opdrachtgever van de deurwaarder niet btw-plichtig is en de btw dus niet kan verrekenen, kan de deurwaarder de kosten van ambtshandelingen richting de debiteur verhogen met 21% btw, net zoals het geval is bij BTW over incassokosten

 • Voor vergeefse pogingen van ambtshandelingen geldt het tarief zoals vermeld bij 'poging'.

 • De kosten voor eventuele verschotten (kosten van derden) zijn niet inbegrepen in de bovenvermelde BTAG-tarieven en kunnen (onder bepaalde voorwaarden) afzonderlijk worden doorberekend. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van een slotenmaker in verband met een ontruiming of een beslag op roerende zaken, zoals een inboedel. Verder kan gedacht worden aan advertentiekosten in verband met een aankondiging van een openbare verkoop of aan leges voor het opvragen van informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 

Kosten deurwaarder: informatiekosten

InformatiekostenTarief 2021Tarief 2020  
Basisregistratie personen (BRP) (excl. btw)€ 1,80€ 1,71 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)€ 1,97€ 1,88 
Elektronisch verzoek om informatie (e-Voi)€ 2,63€ 2,57 
Rijksdienst voor het Wegverkeer (Rdw)€ 2,01€ 1,61 
Kadaster (excl. kosten Kadaster)€ 1,70€ 4,60 
Kamer van Koophandel (KvK) (excl. kosten KvK)€ 2,46€ 4,61 
Digitaal beslagregister (DBR)€ 1,83€ 1,76 
Publicatie Staatscourant€ 12,50  Toelichting:

 • Dit overzicht vermeldt de gemiddelde interne kostprijzen per 01-01-2021 respectievelijk 01-01-2020 zoals gepubliceerd door de KBvG. De kosten die deurwaarders in rekening brengen, kunnen variëren.

 • Informatiekosten kunnen alleen in rekening worden gebracht bij ambtshandelingen omdat het opvragen van de betreffende informatie in andere gevallen niet is toegestaan.

 

Overzicht van alle deurwaarderskosten downloaden (2021)

Voor het complete overzicht van alle deurwaarderskosten voor ambtshandelingen en van overige proceskosten, zoals griffierechten en liquidatietarieven (salaris gemachtigde) per 1 januari 2021 kan hieronder de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht (PDF) worden gedownload.


Download het proceskostenoverzicht 2021

 

Deurwaarderskosten berekenen

De kosten van de deurwaarder kunnen eenvoudig worden berekend door de verschillende deurwaarderskosten voor die specifieke situatie bij elkaar op te tellen. De hoogte van de deurwaarderskosten is namelijk afhankelijk van het soort en het aantal verrichte ambtshandelingen.

De duur van de incassoprocedure speelt hierbij een belangrijke rol. Zo zullen de deurwaarderskosten hoger zijn naarmate meerdere fases van het incassotraject moeten worden doorlopen.

Wordt na betekening van de dagvaarding bijvoorbeeld niet betaald, dan moeten ook kosten voor betekening van het vonnis worden gemaakt. Hetzelfde geldt wanneer er na betekening van het vonnis niet wordt betaald. In dat geval moeten namelijk ook deurwaarderskosten voor executie (tenuitvoerlegging) van het vonnis worden gemaakt, zoals voor beslagen en executieveilingen.

Rekenvoorbeelden deurwaarderskosten 2021

Hieronder zijn rekenvoorbeelden opgenomen met de deurwaarderskosten voor verschillende situaties. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de situatie zonder en met voorafgaande conservatoire beslagen

Rekenvoorbeelden kosten deurwaarder zonder conservatoir beslag

Deurwaarderskosten bij dagvaarding

 • Dagvaarding € 85,81
 • Totale kosten € 85,81Deurwaarderskosten bij vonnis

 • Betalingsbevel € 82,58
 • Totale kosten € 82,58

 

Deurwaarderskosten bij executie

 • Bankbeslag € 179,86
 • Loonbeslag € 128,02
 • Beslag inboedel/auto € 112,86
 • Overbetekening beslag € 72,65
 • Totale kosten € 493,39

 

Deurwaarderskosten bij dagvaardingDeurwaarderskosten bij vonnisDeurwaarderskosten bij executie
 • Dagvaarding € 85,81
 • Betalingsbevel € 82,58
 • Bankbeslag € 179,86
  
 • Loonbeslag € 128,02
  
 • Beslag inboedel/auto € 112,86
  
 • Overbetekening beslag € 72,65
 • Totale kosten € 85,81
 • Totale kosten € 82,58
 • Totale kosten € 493,39

 

Rekenvoorbeelden kosten deurwaarder met conservatoir beslag

Deurwaarderskosten bij conservatoir beslag

 • Bankbeslag € 179,86
 • Derdenbeslag onder klant € 179,86
 • Beslag onroerende zaken € 155,09
 • Overbetekening beslag € 72,65
 • Totale kosten € 587,46


Deurwaarderskosten bij dagvaarding na conservatoir beslag

 • Dagvaarding € 85,81
 • Overbetekening dagvaarding* € 72,65
 • Totale kosten € 158,46Deurwaarderskosten bij vonnis na conservatoir beslag

 • Betalingsbevel € 82,58
 • Overbetekening vonnis* € 72,65
 • Totale kosten € 155,23

 

Deurwaarderskosten bij conservatoir beslagDeurwaarderskosten bij dagvaarding na conservatoir beslagDeurwaarderskosten bij vonnis na conservatoir beslag
 • Bankbeslag € 179,86
 • Dagvaarding € 85,81
 • Betalingsbevel € 82,58
 • Derdenbeslag onder klant € 179,86
 • Overbetekening dagvaarding* € 72,65
 • Overbetekening vonnis* € 72,65
 • Beslag onroerende zaken € 155,09
  
 • Overbetekening beslag € 72,65
  
 • Totale kosten € 587,46
 • Totale kosten € 158,46
 • Totale kosten € 155,23


* Het vermelde bedrag betreft de deurwaarderskosten per derdenbeslag.

De rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De deurwaarderskosten zijn gebaseerd op de geldende tarieven per 1 januari 2021 en zijn exclusief BTW, informatiekosten en verschotten (kosten van derden).

 • In de rekenvoorbeelden wordt geen rekening gehouden met gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) voor particulieren, zoals voor rechtszaken over alimentatie en omgangsregelingen.

 

Wanneer een deurwaarder inschakelen? (5 tips)

wanneer-deurwaarder-inschakelenU kunt een deurwaarder inschakelen voor het laten uitvoeren van ambtshandelingen, zoals voor het laten betekenen van dagvaardingen en vonnissen, maar ook voor het uit handen geven van incassozaken.

Aangezien in onze incassopraktijk intensief met deurwaarders wordt samengewerkt, weten wij als incasso advocaten goed waarop wij moeten letten bij het inschakelen van deurwaarders.

Hieronder geven wij 5 tips voor het inschakelen van deurwaarders:

 1. Schakel voor ambtshandelingen direct een deurwaarder in. Bij ambtshandelingen valt te denken aan het betekenen van dagvaardingen of vonnissen, het leggen van beslagen, het ontruimen van onroerende zaken of het begeleiden van een veiling, zoals een executieveiling van een woning of auto.

  Schakel hiervoor geen andere partij dan een deurwaarder in. Andere partijen zitten er anders alleen maar onnodig tussen. Dit kost extra tijd en geld.

  Let op:

  Voor het opstellen van juridisch inhoudelijke stukken, zoals een dagvaarding, is nog steeds wel een jurist of advocaat noodzakelijk.

 2. Schakel een lokale deurwaarder in. Een deurwaarder die in de regio van uw debiteur is gevestigd, is wellicht al bekend met uw debiteur en kan sneller schakelen dan een collega-deurwaarder die eens per week in de regio van uw debiteur komt.

  Zo moet een deurwaarder een auto zien om er beslag op te kunnen leggen. Het spreekt voor zich dat een lokale deurwaarder meer kansen heeft om een auto aan te treffen dan een collega uit een andere regio die eenmaal een poging waagt.

  Via de zoekmachine van de KBvG kan gemakkelijk een lokale deurwaarder worden gevonden:


  deurwaarder-zoeken

 3. Vergelijk deurwaarders op kwaliteit en tarieven. Ook bij deurwaarders geldt dat er kaf onder het koren is. Wees dus kritisch bij het inschakelen van een deurwaarder en vraag referenties op of bekijk de online recensies op internet.

  De tarieven van deurwaarders, zoals de afwikkelingskosten, zijn doorgaans bespreekbaar, zeker bij hogere volumes. Ook werken deurwaarders vaak met een kostenmaximum voor de executiekosten per zaak, zodat de deurwaarderskosten voor executoriaal beslag nooit hoger kunnen uitvallen dan een vooraf afgesproken bedrag.

  Wees ook kritisch op websites die zogenaamd deurwaarders vergelijken en die bezoekers offertes van meerdere deurwaarders aanbieden. Dergelijke websites vergelijken namelijk niets en verkopen deze offerte-aanvragen enkel aan aangesloten deurwaarders en incassobureaus die het online platform daarvoor een paar tientjes per offerte-aanvraag betalen.


 4. Schakel niet voor iedere soort incassozaak een deurwaarder in. De core business van deurwaarders is het verrichten van ambtshandelingen. Daarvoor hebben deurwaarders specifieke wettelijke bevoegdheden (zie hierboven). Dit laatste geldt echter niet voor incasso in het algemeen. Let hierop bij het inschakelen van een deurwaarderskantoor, want deurwaarders doen er vaak een incassopraktijk bij en zijn niet voor ieder soort incassozaak de meest geschikte incassopartij.

  Deurwaarders behandelen doorgaans relatief eenvoudige (bulk) incassozaken op particuliere debiteuren, zoals vorderingen van banken, telecombedrijven en woningbouwverenigingen. Dit is mogelijk omdat iedereen wettelijk gezien kan procederen bij de kantonrechter (sector kanton van de rechtbank). Dit kunt u zelf dus ook, net zoals juristen en incassobureaus dat kunnen.

  Deurwaarders hebben echter geen rechten gestudeerd, zijn geen meester in de rechten en hebben ook de proceservaring van advocaten niet. Laat deurwaarders dus geen juridisch ingewikkelde zaken of complexe gerechtelijke procedures behandelen, want dat kan verkeerd aflopen. Schakel voor ingewikkeldere of hogere vorderingen altijd een échte incassospecialist in, zoals een incasso advocaat


 5. Een advocaat is verplicht bij hogere vorderingen en voor bepaalde gerechtelijke procedures. Voor vorderingen die hoger zijn dan € 25.000 kunt u geen deurwaarder inschakelen voor gerechtelijke incasso. Een dergelijke gerechtelijke procedure moet namelijk worden gevoerd bij de sector civiel van de rechtbank. De sector civiel van de rechtbank is bevoegd bij vorderingen van meer dan € 25.000. De kantonrechter is hiervoor niet bevoegd, tenzij de vordering toeziet op een huurovereenkomst, pachtovereenkomst of arbeidsovereenkomst.

  Ook kunt u voor bepaalde gerechtelijke procedures geen gerechtsdeurwaarder inschakelen omdat een advocaat daarvoor wettelijk verplicht is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor conservatoir beslag, een faillissementsaanvraag, een incasso kort geding (bij de sector civiel van de rechtbank) en hoger beroep

 

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen

Gratis incasso advies bij onbetaalde vorderingen (Tip)

deurwaarder-voor-incassoBel ons gerust als u met een wanbetaler in uw maag zit. Dan kunnen wij samen de beste aanpak van uw wanbetaler bespreken.

Bel ons op 010 - 820 028 4

 • In 1 minuut doorverbonden met een ervaren incasso advocaat
 • Samen sparren over uw incassozaak
 • Vrijblijvend juridisch advies over de beste incasso-aanpak
 • Op werkdagen van 09:00 - 17:30 uur (lokaal tarief)
 • Gratis voor ondernemers/ZZP-ers en particuliere schuldeisers

 

Of laat ons u vrijblijvend terugbellen door hieronder uw contactgegevens in te vullen.

Dan bellen wij u zodra het u uitkomt. Dit is praktisch als u contact wilt opnemen buiten onze openingstijden.

Contact opnemen voor gratis incasso advies

Ja, neem vrijblijvend contact met mij op voor gratis incasso advies.

 

Naam*:
Bedrijfsnaam:
Telefoon*:
Uw bericht*:
Velden met een * zijn verplicht


Vandaag nog actie?

Wilt u vandaag nog actie? Dien dan direct uw incasso in via onze website.

Een incasso indienen kan in 5 minuten. Uw debiteur wordt nog dezelfde werkdag tot betaling gesommeerd.

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen
Joris Florie van Local Online Marketing B.V.: "Zij behalen voor ons betere resultaten doordat zij meer juridische opties hebben" Joris Florie van Local Online Marketing B.V.: "Zij behalen voor ons betere resultaten doordat zij meer juridische opties hebben"

Na eerdere negatieve ervaringen met een deurwaarderskantoor hebben wij onze incassozaken ondergebracht bij e-Legal. Met e-Legal kunnen wij beter inhoudelijk schakelen. Zij behalen voor ons betere resultaten doordat zij meer juridische opties hebben. Sterke punten: snelheid, service, juridische kennis en zeer sterke presentatie tijdens een mondelinge behandeling.

David Efdé van Nethead: " Ze zijn veel slagvaardiger dan een deurwaarder en weten ook veel vaker en sneller geld terug te vorderen" David Efdé van Nethead: " Ze zijn veel slagvaardiger dan een deurwaarder en weten ook veel vaker en sneller geld terug te vorderen"

Voordat ik bij e-Legal terecht kwam had ik wel eens een deurwaarder ingeschakeld. Mijn ervaring met deze beroepsgroep was niet erg positief. Uiteindelijk moet je bij een deurwaarder alles "voorfinancieren" en dan nog maar afwachten of je je centen terug krijgt. Wat een totaal andere ervaring had ik met de incassoservice van e-Legal! Ze werken op basis van no cure no pay, dus je hoeft alleen te betalen als ze resultaat voor je boeken. En ze gaan meteen actief aan de slag voor je en daarnaast houden ze je pro-actief op de hoogte van ontwikkelingen. Ze zijn veel slagvaardiger dan een deurwaarder en weten ook veel vaker en sneller geld terug te vorderen. Ik was er in ieder geval zeer mee geholpen. Binnen een maand had ik mijn geld ontvangen van een debiteur waar ik eigenlijk al van dacht dat ik naar m'n geld kon fluiten. Zeer tevreden over e-Legal dus!

Christa van Schoten van Administratiebureau Christa: "Er wordt écht dezelfde dag actie ondernomen" Christa van Schoten van Administratiebureau Christa: "Er wordt écht dezelfde dag actie ondernomen"

Mijn ervaring is super goed. Zeker als je voor 16:00 uur het dossier indient, dan word er echt gelijk die dag ook actie ondernomen. En met het gewenste resultaat. Sterke punten: Luisteren naar je verhaal. Je als mens behandelen en niet als nummer. Vast contact persoon. En altijd op de hoogte gehouden worden wat er is gebeurt via de online portal.

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen