No cure no pay

Gerechtsdeurwaarder

Wat is een gerechtsdeurwaarder en wat doen en kosten gerechtsdeurwaarders?

Wat is een gerechtsdeurwaarder? En wat doet een gerechtsdeurwaarder allemaal?

Ontdek wat gerechtsdeurwaarders wel of niet mogen en wat een gerechtsdeurwaarder kost in 2023.

Wat is een gerechtsdeurwaarder?

wat-is-een-gerechtsdeurwaarderBetekenis gerechtsdeurwaarder:

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die is belast met het verrichten van zogenaamde ambtshandelingen.

Qua betekenis bestaat er geen verschil tussen een deurwaarder en gerechtsdeurwaarder. De benaming gerechtsdeurwaarder is iets formeler en wordt gebruikt in de wet. De benaming deurwaarder wordt in de praktijk meer gebruikt. Verder wordt de benaming 'gerechtelijke deurwaarder' gebruikt, maar dit is geen correcte aanduiding. 

Bij ambtshandelingen die door de gerechtsdeurwaarder worden verricht, kan worden gedacht aan het: 

 • uitbrengen van dagvaardingen
 • betekenen (officieel overhandigen) van vonnissen en dwangbevelen
 • leggen van beslagen
 • ontruimen


Gerechtsdeurwaarders voeren behalve ambtshandelingen ook niet-ambtelijke werkzaamheden uit, zoals incassowerkzaamheden, vergelijkbaar met hoe een incassobureau dit doet. In tegenstelling tot incassobureaus hebben gerechtsdeurwaarders wel een wettelijke status en beschikken gerechtsdeurwaarders ook over wettelijke bevoegdheden. Deze bevoegdheden zien echter toe op de ambtshandelingen en niet op de incassowerkzaamheden van deurwaarders.

Bent u op zoek naar een deurwaarder en wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen?

Vraag dan direct een offerte aan.

Ja, ik wil een vrijblijvende offerte ontvangen


Register gerechtsdeurwaarders

Alle gerechtsdeurwaarders moeten zijn geregistreerd in het Register gerechtsdeurwaarders

Via dit register kunt u controleren of u met een échte gerechtsdeurwaarder te maken hebt.

register-gerechtsdeurwaarders


Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Een deurwaarder is verplicht lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG)

De taak van de KBvG is het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders en hun vakbekwaamheid te bevorderen.

kbvg-koninklijke-beroepsorganisatie-van-gerechtsdeurwaarders


Hoe kan iemand gerechtsdeurwaarder worden?

Voordat een benoeming tot gerechtsdeurwaarder mogelijk is, moet de HBO-opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder zijn afgerond en moet een stage zijn doorlopen op een gerechtsdeurwaarderskantoor. Ook moet als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder zijn gewerkt voordat benoeming tot gerechtsdeurwaarder mogelijk is bij koninklijk besluit.

Meer informatie over de opleiding tot gerechtsdeurwaarder


Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

wat-doet-een-gerechtsdeurwaarderHet ambt en de taken van de gerechtsdeurwaarder worden geregeld in de Gerechtsdeurwaarderswet.

De taken van de gerechtsdeurwaarder zijn vermeld in artikel 2 lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet:

'De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, belast met de taken die bij of krachtens de wet, al dan niet bij uitsluiting van ieder ander, aan deurwaarders onderscheidenlijk gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden. De gerechtsdeurwaarder is in het bijzonder belast met:

 1. het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;

 2. het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;

 3. ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;

 4. het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;

 5. het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.'


(tekst wetsartikel actueel per 2023)

Een gerechtsdeurwaarder verricht onder meer de volgende deurwaardersdiensten:

 • Dagvaarding betekenen
 • Vonnis betekenen
 • Vonnis executeren
 • Beslag leggen op bankrekening
 • Beslag leggen op huwelijksgoederengemeenschap
 • Beslag leggen op inboedel
 • Beslag leggen op loon of uitkering
 • Beslag leggen op voertuig
 • Beslag leggen op woning
 • Deurwaardersveiling
 • Gerechtelijke inbewaringgeving
 • Gijzeling
 • Ontruiming van woning of bedrijfspand
 • Proces-verbaal van constatering
 • Sommatie-exploot betekenen
 • Stuitingsexploot betekenen
 • Verhaal alimentatie
 • Verzoekschrift betekenen


Wilt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen voor één van deze deurwaardersdiensten?

Vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan met een aantrekkelijke korting.

Ja, ik wil een vrijblijvende offerte ontvangen


Wat mag een gerechtsdeurwaarder wel en niet?

Voor informatie over wat gerechtsdeurwaarders doen en mogen, zijn de volgende informatiebronnen beschikbaar op de website van de KBvG:


wat-mogen-gerechtsdeurwaardersKlik op een van de bovenvermelde links om direct naar het betreffende onderwerp te gaan.

Juridische bijsluiters

Voor een aantal veelvoorkomende ambtshandelingen zijn zogenaamde juridische bijsluiters opgesteld. In deze bijsluiters - die beschikbaar zijn in meerdere talen - wordt uitleg gegeven over de betreffende ambtshandeling. De volgende bijsluiters zijn beschikbaar:

 

Antwoorden op veelgestelde vragen

Verder worden veelgestelde vragen beantwoord over gerechtsdeurwaarders, wat deurwaarders doen en mogen, en wat gerechtsdeurwaarders kosten. Zo wordt onder meer antwoord gegeven op vragen die toezien op de volgende situaties:

 

Uitleg over de beslagvrije voet

Een van de taken van de gerechtsdeurwaarder is het berekenen van de zogenaamde beslagvrije voet.

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen van de schuldenaar waarop geen beslag is toegestaan. De beslagvrije voet bedraagt grofweg 90% van de toepasselijke bijstandsnorm.

De beslagvrije voet berekenen kan met de rekentool Bereken uw beslagvrije voet

Meer informatie over de beslagvrije voet

beslagvrije-voet-berekenen-door-gerechtsdeurwaarder


Wet- en regelgeving voor gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders zijn onderworpen aan wet- en regelgeving. Behalve algemene wetgeving zoals het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering - waarin het beslag- en executierecht is geregeld - bestaat er veel specifieke regelgeving voor gerechtsdeurwaarders op grond van wetten, besluiten, verordeningen en bestuursregels, zoals:

 • de Gerechtsdeurwaarderswet (zie hierboven)
 • de Algemene termijnenwet
 • het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders


Voor een overzicht van alle wet- en regelgeving voor gerechtsdeurwaarders zie het overzicht wet- en regelgeving van de KBvG

Verder zijn gerechtsdeurwaarders, net als advocaten en notarissen, onderworpen aan klacht- en tuchtrecht

De instantie die belast is met de uitoefening van het tuchtrecht is de kamer voor gerechtsdeurwaarders van de Rechtbank Amsterdam.


Wat kost een gerechtsdeurwaarder?

wat-kost-een-gerechtsdeurwaarderDe kosten die gerechtsdeurwaarders in rekening mogen brengen voor ambtshandelingen zijn geregeld in wet- en regelgeving. Voor ambtshandelingen gelden vaste tarieven die jaarlijks worden aangepast.

Artikel 240 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) omschrijft het als volgt:

'Kosten terzake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, worden berekend overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven.'

(tekst wetsartikel actueel per 2023)

Met de 'bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven' wordt gedoeld op het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders of afgekort 'BTAG'.

Voor niet-ambtelijke werkzaamheden (zoals incassowerkzaamheden) gelden geen wettelijke tarieven en kan een gerechtsdeurwaarder zelf zijn tarieven vaststellen. Bijvoorbeeld op basis van no cure no pay


Kosten gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarderskosten bestaan uit enerzijds de kosten van de ambtshandelingen berekend volgens het BTAG-tarief en anderzijds de informatiekosten die de gerechtsdeurwaarder hierbij maakt.

Hieronder worden de gerechtsdeurwaarderskosten voor ambtshandelingen en informatiekosten vermeld over de afgelopen jaren.

Kosten gerechtsdeurwaarder voor ambtshandelingen (BTAG) 2023

In het onderstaande overzicht zijn de tarieven voor 2023 vermeld.

Ambtshandeling Per 01-03-2023  
Dagvaarding € 106,73  
Betekening titel met/zonder bevel € 116,20  
Betekening verzoekschrift met oproeping € 84,85  
Diverse aanzeggingen € 84,85  
Overige betekeningen (zoals overbetekening) € 76,59  
Beslag op roerende zaken € 140,13  
Poging beslag op roerende zaken € 65,33  
Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket € 186,61  
Beslag op onroerende zaken € 192,33  
Opheffing beslag onroerende zaken € 69,77  
Beslag op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 192,33  
Beslag op schepen € 421,81  
Beslag op niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 421,81  
Beslag onder derden op periodieke betalingen € 157,17  
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling € 221,57  
Beslag op aandelen aan toonder € 221,57  
Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam, en overige rechten € 274,84  
Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 302,86  
Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag) € 185,59  
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken € 139,10  
Executie tot afgifte van roerende zaken € 321,55  
Gerechtelijke inbewaringgeving € 285,80  
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop € 104,37  
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 365,10  
Aanzegging hypotheekhouder overname executie € 98,38  
Ontruiming onroerende zaken € 274,19  
Opvolgende betekening € 32,46  
Informatieverzoek voor bankbeslag € 89,36  Kosten gerechtsdeurwaarder voor ambtshandelingen (BTAG) 2022

In het onderstaande overzicht zijn de tarieven voor 2022 vermeld.

Ambtshandeling Per 01-01-2022  
Dagvaarding € 103,33  
Betekening titel met/zonder bevel € 114,01  
Betekening verzoekschrift met oproeping € 82,87  
Diverse aanzeggingen € 82,87  
Overige betekeningen (zoals overbetekening) € 74,66  
Beslag op roerende zaken € 137,78  
Poging beslag op roerende zaken € 64,90  
Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket € 185,02  
Beslag op onroerende zaken € 189,27  
Opheffing beslag onroerende zaken € 67,52  
Beslag op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 189,27  
Beslag op schepen € 417,24  
Beslag op niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 417,24  
Beslag onder derden op periodieke betalingen € 154,14  
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling € 219,54  
Beslag op aandelen aan toonder € 219,54  
Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam, en overige rechten € 272,67  
Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 299,26  
Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag) € 182,79  
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken € 136,76  
Executie tot afgifte van roerende zaken € 318,01  
Gerechtelijke inbewaringgeving € 283,91  
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop € 103,68  
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 362,69  
Aanzegging hypotheekhouder overname executie € 97,37  
Ontruiming onroerende zaken € 270,96  
Opvolgende betekening € 32,25  
Informatieverzoek voor bankbeslag € 88,77  Kosten gerechtsdeurwaarder voor ambtshandelingen (BTAG) 2021

In 2021 zijn de BTAG tarieven tweemaal geïndexeerd. Eerst per 01-01-2021 en daarna nogmaals per 01-07-2021. Onderstaand overzicht vermeldt zowel de tarieven per 01-01-2021 als per 01-07-2021.

Ambtshandeling Per 01-01-2021 Per 01-07-2021  
Dagvaarding € 85,81 € 98,52  
Betekening titel met/zonder bevel € 82,58 € 108,71  
Betekening verzoekschrift met oproeping € 67,88 € 79,02  
Diverse aanzeggingen € 67,88 € 79,02  
Overige betekeningen (zoals overbetekening) € 72,65 € 71,19  
Beslag op roerende zaken € 112,86 € 131,37  
Poging beslag op roerende zaken € 53,18 € 61,88  
Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket € 151,56 € 176,41  
Beslag op onroerende zaken € 155,09 € 180,47  
Opheffing beslag onroerende zaken € 55,33 € 64,38  
Beslag op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 155,09 € 180,47  
Beslag op schepen € 341,82 € 397,83  
Beslag op niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 341,82 € 397,83  
Beslag onder derden op periodieke betalingen € 128,02 € 146,97  
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling € 179,86 € 209,33  
Beslag op aandelen aan toonder € 179,86 € 209,33  
Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam, en overige rechten € 223,37 € 259,99  
Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 245,18 € 285,34  
Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag) € 149,75 € 174,29  
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken € 112,03 € 130,40  
Executie tot afgifte van roerende zaken € 260,53 € 303,22  
Gerechtelijke inbewaringgeving € 232,60 € 270,71  
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop € 84,91 € 98,96  
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 297,14 € 345,82  
Aanzegging hypotheekhouder overname executie € 79,80 € 92,84  
Ontruiming onroerende zaken € 221,99 € 258,36  
Opvolgende betekening € 26,42  € 30,75  
Gijzeling (lijfsdwang) € 258,03  € 300,29  
Beslag verhaal alimentatie € 109,33 € 127,22  
Informatieverzoek voor bankbeslag € 85,36 € 84,64  Toelichting:

   • Deze overzichten vermelden veelvoorkomende ambtshandelingen. Voor de gerechtsdeurwaarderskosten van de overige ambtshandelingen en de gerechtsdeurwaarderskosten over eerdere jaren zie de website van de KBvG

   • Over de gerechtsdeurwaarderskosten voor ambtshandelingen is de opdrachtgever van de deurwaarder 21% BTW verschuldigd. Als de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder niet btw-plichtig is en de btw dus niet kan verrekenen, kan de gerechtsdeurwaarder de kosten van ambtshandelingen richting de debiteur verhogen met 21% btw, net zoals het geval is bij BTW over incassokosten

   • Voor vergeefse pogingen van ambtshandelingen geldt het tarief zoals vermeld bij 'poging'.

   • De kosten voor eventuele verschotten (kosten van derden) zijn niet inbegrepen in de bovenvermelde BTAG-tarieven en kunnen (onder bepaalde voorwaarden) afzonderlijk worden doorberekend. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van een slotenmaker in verband met een ontruiming of een beslag op roerende zaken, zoals een inboedel. Verder kan gedacht worden aan advertentiekosten in verband met een aankondiging van een openbare verkoop of aan leges voor het opvragen van informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 

Kosten gerechtsdeurwaarder: informatiekosten 2023

Informatiekosten Tarief 2023    
Basisregistratie personen (BRP) (excl. btw) € 0,59    
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) € 2,19    
Elektronisch verzoek om informatie (e-Voi) € 2,78    
Rijksdienst voor het Wegverkeer (Rdw) € 1,75    
Kamer van Koophandel (KvK) (excl. kosten KvK) € 2,71    
Digitaal beslagregister (DBR) € 0,52    

 

Kosten gerechtsdeurwaarder: informatiekosten 2022

Informatiekosten Tarief 2022    
Basisregistratie personen (BRP) (excl. btw) € 1,98    
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) € 2,15    
Elektronisch verzoek om informatie (e-Voi) € 2,74    
Rijksdienst voor het Wegverkeer (Rdw) € 1,72    
Kamer van Koophandel (KvK) (excl. kosten KvK) € 5,08    
Digitaal beslagregister (DBR) € 1,91    

 

Kosten gerechtsdeurwaarder: informatiekosten 2021 en 2020

Informatiekosten Tarief 2021 Tarief 2020   
Basisregistratie personen (BRP) (excl. btw) € 1,80 € 1,71  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) € 1,97 € 1,88  
Elektronisch verzoek om informatie (e-Voi) € 2,63 € 2,57  
Rijksdienst voor het Wegverkeer (Rdw) € 2,01 € 1,61  
Kadaster (excl. kosten Kadaster) € 1,70 € 4,60  
Kamer van Koophandel (KvK) (excl. kosten KvK) € 2,46 € 4,61  
Digitaal beslagregister (DBR) € 1,83 € 1,76  
Publicatie Staatscourant € 12,50    Toelichting:

   • Deze overzichten vermelden de gemiddelde interne kostprijzen zoals gepubliceerd door de KBvG. De kosten die gerechtsdeurwaarders in rekening brengen, kunnen variëren.

   • Informatiekosten kunnen alleen in rekening worden gebracht bij ambtshandelingen omdat het opvragen van de betreffende informatie in andere gevallen niet is toegestaan.

 

Overzicht van alle gerechtsdeurwaarderskosten downloaden (2023)

Voor het complete overzicht van alle gerechtsdeurwaarderskosten voor ambtshandelingen en van overige proceskosten, zoals griffierechten en liquidatietarieven (salaris gemachtigde) per 1 maart 2023 kan hieronder de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht (PDF) worden gedownload.

Download het proceskostenoverzicht 2023


Gerechtsdeurwaarderskosten berekenen

De kosten van de gerechtsdeurwaarder kunnen eenvoudig worden berekend door de verschillende gerechtsdeurwaarderskosten voor die specifieke situatie bij elkaar op te tellen. De hoogte van de gerechtsdeurwaarderskosten is namelijk afhankelijk van het soort en het aantal verrichte ambtshandelingen.

De duur van de incassoprocedure speelt hierbij een belangrijke rol. Zo zullen de gerechtsdeurwaarderskosten hoger zijn naarmate meerdere fases van het incassotraject moeten worden doorlopen.

Wordt na betekening van de dagvaarding bijvoorbeeld niet betaald, dan moeten ook kosten voor betekening van het vonnis worden gemaakt. Hetzelfde geldt wanneer er na betekening van het vonnis niet wordt betaald. In dat geval moeten namelijk ook gerechtsdeurwaarderskosten voor executie (tenuitvoerlegging) van het vonnis worden gemaakt, zoals voor beslagen en executieveilingen.

Rekenvoorbeelden gerechtsdeurwaarderskosten

Hieronder zijn rekenvoorbeelden opgenomen met de gerechtsdeurwaarderskosten voor verschillende situaties. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de situatie zonder en met voorafgaande conservatoire beslagen Voor wat betreft de hoogte van de bedragen is uitgegaan van de gerechtsdeurwaarderskosten per 1 januari 2021. Voor de meest actuele tarieven per 1 maart 2023 zie BTAG-kosten per 1 maart 2023

Rekenvoorbeelden kosten gerechtsdeurwaarder zonder conservatoir beslag

Kosten bij dagvaarding

 • Dagvaarding € 85,81
 • Totale kosten € 85,81Kosten bij vonnis

 • Betalingsbevel € 82,58
 • Totale kosten € 82,58

 

Kosten bij executie

 • Bankbeslag € 179,86
 • Loonbeslag € 128,02
 • Beslag inboedel/auto € 112,86
 • Overbetekening beslag € 72,65
 • Totale kosten € 493,39

 

Kosten bij dagvaarding Kosten bij vonnis Kosten bij executie
 • Dagvaarding € 85,81
 • Betalingsbevel € 82,58
 • Bankbeslag € 179,86
   
 • Loonbeslag € 128,02
   
 • Beslag inboedel/auto € 112,86
   
 • Overbetekening beslag € 72,65
 • Totale kosten € 85,81
 • Totale kosten € 82,58
 • Totale kosten € 493,39

 

Rekenvoorbeelden kosten gerechtsdeurwaarder met conservatoir beslag

Kosten bij conservatoir beslag

 • Bankbeslag € 179,86
 • Derdenbeslag onder klant € 179,86
 • Beslag onroerende zaken € 155,09
 • Overbetekening beslag € 72,65
 • Totale kosten € 587,46Kosten bij dagvaarding na conservatoir beslag

 • Dagvaarding € 85,81
 • Overbetekening dagvaarding* € 72,65
 • Totale kosten € 158,46Kosten bij vonnis na conservatoir beslag

 • Betalingsbevel € 82,58
 • Overbetekening vonnis* € 72,65
 • Totale kosten € 155,23

 

Kosten bij conservatoir beslag Kosten bij dagvaarding na conservatoir beslag Kosten bij vonnis na conservatoir beslag
 • Bankbeslag € 179,86
 • Dagvaarding € 85,81
 • Betalingsbevel € 82,58
 • Derdenbeslag onder klant € 179,86
 • Overbetekening dagvaarding* € 72,65
 • Overbetekening vonnis* € 72,65
 • Beslag onroerende zaken € 155,09
   
 • Overbetekening beslag € 72,65
   
 • Totale kosten € 587,46
 • Totale kosten € 158,46
 • Totale kosten € 155,23


* Het vermelde bedrag betreft de gerechtsdeurwaarderskosten per derdenbeslag.

De rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

   • De gerechtsdeurwaarderskosten zijn gebaseerd op de tarieven per 1 januari 2021 en zijn exclusief BTW, informatiekosten en verschotten (kosten van derden).

   • In de rekenvoorbeelden wordt geen rekening gehouden met gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) voor particulieren, zoals voor rechtszaken over alimentatie en omgangsregelingen.


Wilt u precies weten wat een gerechtsdeurwaarder kost in uw situatie?

Vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan.

Ja, ik wil een vrijblijvende offerte ontvangen


Wanneer een gerechtsdeurwaarder inschakelen? (5 tips)

wanneer-gerechtsdeurwaarder-inschakelenU kunt een gerechtsdeurwaarder inschakelen voor het laten uitvoeren van ambtshandelingen, zoals voor het laten betekenen van dagvaardingen en vonnissen, maar ook voor het uit handen geven van incassozaken.

Aangezien in onze incassopraktijk intensief met gerechtsdeurwaarders wordt samengewerkt, weten wij als incasso advocaten goed waarop wij moeten letten bij het inschakelen van gerechtsdeurwaarders.

Hieronder geven wij 5 tips voor het inschakelen van gerechtsdeurwaarders:

   1. Schakel voor ambtshandelingen een gerechtsdeurwaarder in. Bij ambtshandelingen valt te denken aan het betekenen van dagvaardingen of vonnissen, het leggen van beslagen, het ontruimen van onroerende zaken of het begeleiden van een veiling, zoals een executieveiling van een woning of auto.

    Uitsluitend een gerechtsdeurwaarder kan dergelijke ambtshandelingen verrichten.

    Wilt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen voor een ambtshandeling?

    Vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan.

    Let op:

    Voor het opstellen van juridisch inhoudelijke stukken, zoals een dagvaarding, is nog steeds wel een jurist of advocaat noodzakelijk.


   2. Schakel een lokale gerechtsdeurwaarder in bij bepaalde beslagen. Een gerechtsdeurwaarder die in de regio van uw debiteur is gevestigd, is wellicht al bekend met uw debiteur en kan sneller schakelen dan een collega-deurwaarder die eens per week in de regio van uw debiteur komt.

    Dit is praktisch bij bepaalde beslagen, zoals bij beslag op een inboedel. Voor 1 april 2021 speelde dit ook bij beslag op een auto omdat de gerechtsdeurwaarder een auto zelf moest zien om er beslag op te kunnen leggen.

    Vraag direct een vrijblijvende offerte aan, want wij bieden landelijke dekking voor gerechtsdeurwaardersdiensten.

    gerechtsdeurwaarder-met-landelijke-dekking

    Of vind via de zoekmachine van de KBvG gemakkelijk een lokale gerechtsdeurwaarder:


    gerechtsdeurwaarder-zoeken

   3. Vergelijk gerechtsdeurwaarders op kwaliteit en tarieven. Ook bij gerechtsdeurwaarders geldt dat er kaf onder het koren is. Wees dus kritisch bij het inschakelen van een deurwaarder en vraag referenties op of bekijk de online recensies op internet.

    Gerechtsdeurwaarders werken vaak met een kostenmaximum voor de executiekosten per zaak, zodat de gerechtsdeurwaarderskosten voor executoriaal beslag nooit hoger kunnen uitvallen dan een vooraf afgesproken bedrag.

    Wees ook kritisch op websites die zogenaamd gerechtsdeurwaarders vergelijken en die bezoekers offertes van meerdere gerechtsdeurwaarders aanbieden. Dergelijke websites vergelijken namelijk niets en verkopen deze offerte-aanvragen enkel aan aangesloten gerechtsdeurwaarders en incassobureaus die het online platform daarvoor een paar tientjes per offerte-aanvraag betalen.


   4. Schakel niet voor iedere soort incassozaak een gerechtsdeurwaarder in. De core business van gerechtsdeurwaarders is het verrichten van ambtshandelingen. Daarvoor hebben gerechtsdeurwaarders specifieke wettelijke bevoegdheden (zie hierboven). Dit laatste geldt echter niet voor incasso in het algemeen. Let hierop bij het inschakelen van een gerechtsdeurwaarderskantoor, want gerechtsdeurwaarders doen er vaak een incassopraktijk bij en zijn niet voor ieder soort incassozaak de meest geschikte incassopartij.

    Gerechtsdeurwaarders behandelen doorgaans relatief eenvoudige (bulk) incassozaken op particuliere debiteuren, zoals vorderingen van banken, telecombedrijven en woningbouwverenigingen. Dit is mogelijk omdat iedereen wettelijk gezien kan procederen bij de kantonrechter (sector kanton van de rechtbank). Dit kunt u zelf dus ook, net zoals juristen en incassobureaus dat kunnen.

    Gerechtsdeurwaarders hebben echter geen rechten gestudeerd, zijn geen meester in de rechten en hebben ook de proceservaring van advocaten niet. Laat gerechtsdeurwaarders dus geen juridisch ingewikkelde zaken of complexe gerechtelijke procedures behandelen, want dat kan verkeerd aflopen. Schakel voor ingewikkeldere of hogere vorderingen altijd een échte incassospecialist in, zoals een incasso advocaat


   5. Een advocaat is verplicht bij hogere vorderingen en voor bepaalde gerechtelijke procedures. Voor vorderingen die hoger zijn dan € 25.000 kunt u geen gerechtsdeurwaarder inschakelen voor gerechtelijke incasso. Een dergelijke gerechtelijke procedure moet namelijk worden gevoerd bij de sector civiel van de rechtbank. De sector civiel van de rechtbank is bevoegd bij vorderingen van meer dan € 25.000. De kantonrechter is hiervoor niet bevoegd, tenzij de vordering toeziet op een huurovereenkomst, pachtovereenkomst of arbeidsovereenkomst.

    Ook kunt u voor bepaalde gerechtelijke procedures geen gerechtsdeurwaarder inschakelen omdat een advocaat daarvoor wettelijk verplicht is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor conservatoir beslag, een faillissementsaanvraag, een incasso kort geding (bij de sector civiel van de rechtbank) en hoger beroep

 

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen

Gratis incasso advies bij onbetaalde vorderingen (Tip)

gerechtsdeurwaarder-voor-incassoBel ons gerust als u met een wanbetaler in uw maag zit. Dan kunnen wij samen de beste aanpak van uw wanbetaler bespreken.

Bel ons op 010 - 820 028 4

 • In 1 minuut doorverbonden met een ervaren incasso advocaat
 • Samen sparren over uw incassozaak
 • Vrijblijvend juridisch advies over de beste incasso-aanpak
 • Op werkdagen van 09:00 - 17:30 uur (lokaal tarief)
 • Gratis voor ondernemers/ZZP-ers en particuliere schuldeisers

 

Of laat ons u vrijblijvend terugbellen door hieronder uw contactgegevens in te vullen.

Dan bellen wij u zodra het u uitkomt. Dit is praktisch als u contact wilt opnemen buiten onze openingstijden.

Contact opnemen voor gratis incasso advies

Ja, neem vrijblijvend contact met mij op voor gratis incasso advies.

 

Naam*:
Bedrijfsnaam:
Telefoon*:
Uw bericht*:
Velden met een * zijn verplicht


Vandaag nog actie?

Wilt u vandaag nog actie? Dien dan direct uw incasso in via onze website.

Een incasso indienen kan in 5 minuten. Uw debiteur wordt nog dezelfde werkdag tot betaling gesommeerd.

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen
Joris Florie van Local Online Marketing B.V.: "Zij behalen voor ons betere resultaten doordat zij meer juridische opties hebben" Joris Florie van Local Online Marketing B.V.: "Zij behalen voor ons betere resultaten doordat zij meer juridische opties hebben"

Na eerdere negatieve ervaringen met een deurwaarderskantoor hebben wij onze incassozaken ondergebracht bij e-Legal. Met e-Legal kunnen wij beter inhoudelijk schakelen. Zij behalen voor ons betere resultaten doordat zij meer juridische opties hebben. Sterke punten: snelheid, service, juridische kennis en zeer sterke presentatie tijdens een mondelinge behandeling.

David Efdé van Nethead: " Ze zijn veel slagvaardiger dan een deurwaarder en weten ook veel vaker en sneller geld terug te vorderen" David Efdé van Nethead: " Ze zijn veel slagvaardiger dan een deurwaarder en weten ook veel vaker en sneller geld terug te vorderen"

Voordat ik bij e-Legal terecht kwam had ik wel eens een deurwaarder ingeschakeld. Mijn ervaring met deze beroepsgroep was niet erg positief. Uiteindelijk moet je bij een deurwaarder alles "voorfinancieren" en dan nog maar afwachten of je je centen terug krijgt. Wat een totaal andere ervaring had ik met de incassoservice van e-Legal! Ze werken op basis van no cure no pay, dus je hoeft alleen te betalen als ze resultaat voor je boeken. En ze gaan meteen actief aan de slag voor je en daarnaast houden ze je pro-actief op de hoogte van ontwikkelingen. Ze zijn veel slagvaardiger dan een deurwaarder en weten ook veel vaker en sneller geld terug te vorderen. Ik was er in ieder geval zeer mee geholpen. Binnen een maand had ik mijn geld ontvangen van een debiteur waar ik eigenlijk al van dacht dat ik naar m'n geld kon fluiten. Zeer tevreden over e-Legal dus!

Christa van Schoten van Administratiebureau Christa: "Er wordt écht dezelfde dag actie ondernomen" Christa van Schoten van Administratiebureau Christa: "Er wordt écht dezelfde dag actie ondernomen"

Mijn ervaring is super goed. Zeker als je voor 16:00 uur het dossier indient, dan word er echt gelijk die dag ook actie ondernomen. En met het gewenste resultaat. Sterke punten: Luisteren naar je verhaal. Je als mens behandelen en niet als nummer. Vast contact persoon. En altijd op de hoogte gehouden worden wat er is gebeurt via de online portal.

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen
Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.