Griffierecht (2023)

Wat is griffierecht?

Betekenis griffierecht:

griffierechtGriffierecht is de vergoeding die door een gerechtelijke instantie wordt geheven voor het in behandeling nemen van een rechtszaak. Griffierechten worden geheven in civiele zaken, bestuursrechtelijke zaken en in belastingzaken. In strafzaken wordt geen griffierecht geheven.

Griffierecht wordt zo genoemd omdat deze kosten moeten worden betaald aan de griffie (het secretariaat) van het gerecht.

Griffierecht 2023

Voor een compleet overzicht van de actuele kosten voor griffierechten over 2023 in civiele zaken kan de laatste versie van ons proceskostenoverzicht (PDF) worden gedownload:


Download het proceskostenoverzicht 2023


Hoogte griffierechten 2023

kosten griffierechtDe hoogte van griffierechten wordt jaarlijks herzien, doorgaans per 1 januari van ieder jaar.

Per 1 januari 2023 zijn de griffierechten echter niet geïndexeerd vanwege de voorgenomen verlaging van de griffierechten per (waarschijnlijk) 1 januari 2024. Hierdoor zijn de griffierechten per 2023 niet gewijzigd ten opzichte van 2022.

Hieronder worden alle griffierechten over 2023 (en dus 2022) voor alle soorten zaken vermeld.

Klik op één van de onderstaande links om direct naar de griffierechten voor de betreffende soort zaak te gaan:

 

Griffierecht civiele zaken 2023

Het griffierecht voor civiele zaken is geregeld in de Wet griffierechten burgerlijke zaken

Hieronder zijn de kosten vermeld voor het griffierecht voor civiele zaken in eerste aanleg bij de kantonrechter en rechtbank.

Daaronder is het griffierecht vermeld voor civiele zaken in hoger beroep bij het gerechtshof en voor cassatie bij de Hoge Raad.


Griffierecht rechtbank sector kanton (kantonrechter) 2023

Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen Onvermogenden
Van onbepaalde waarde € 128 € 86 € 86
Van € 0,00 t/m € 500,00 € 128 € 86 € 86
Van € 500,01 t/m € 1.500,00 € 322 € 214 € 86
Van € 1.500,01 t/m € 2.500,00 € 365 € 244 € 86
Van € 2.500,01 t/m € 5.000,00 € 487 € 244 € 86
Van € 5.000,01 t/ € 12.500,00 € 514 € 244 € 86
Vanaf € 12.500,01 € 1.384 € 693 € 86

 

Griffierecht rechtbank sector civiel 2023

Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen Onvermogenden
Van onbepaalde waarde € 676 € 314 € 86
Van € 25.000,01 t/m € 100.000,00 € 2.837 € 1.301 € 86
Van € 100.000,01 t/m € 1.000.000,00 € 5.737 € 2.277 € 86
Vanaf € 1.000.000,01 € 8.519 € 2.277 € 86Griffierecht gerechtshof 2023 (hoger beroep)

Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen Onvermogenden
Van onbepaalde waarde € 783 € 343 € 343
Van € 0,00 t/m € 12.500,00 € 783 € 343 € 343
Van € 12.500,01 t/m € 100.000,00 € 2.135 € 783 € 343
Van € 100.000,01 t/m € 1.000.000,00 € 5.689 € 1.780 € 343
Vanaf € 1.000.000,01 € 11.379 € 1.780 € 343

 

Griffierecht Hoge Raad 2023 (cassatie)

Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen Onvermogenden
Van onbepaalde waarde € 857 € 355 € 355
Van € 0,00 t/m € 12.500,00 € 857 € 355 € 355
Van € 12.500,01 t/m € 100.000,00 € 2.845 € 857 € 355
Van € 100.000,01 t/m € 1.000.000,00 € 7.115 € 2.135 € 355
Vanaf € 1.000.000,01 € 14.229 € 2.135 € 355


Toelichting:

 • Voor de hoogte van de vordering moet de hoofdsom worden vermeerderd met de incassokosten en de rente tot datum dagvaarding.

 • De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de juridische hoedanigheid van de eisende partij en de hoogte van de vordering.

 • Bij de sector kanton wordt enkel griffierecht geheven van de eisende partij. Van de gedaagde partij wordt bij de kantonrechter geen griffierecht geheven, ook niet in reconventie.

 • Onder een natuurlijke persoon wordt zowel een particulier als een eenmanszaak verstaan.

 • Een maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CV) worden beschouwd als niet-natuurlijke personen.

 • De bovenvermelde griffierechten gelden voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting plaatsvindt vanaf 1 januari 2023 en voor verzoekschriften die worden ingediend vanaf 1 januari 2023.

 • Over griffierecht is geen BTW verschuldigd (BTW vrijgesteld).

 • De griffierechten gelden voor alle rechtbanken en gerechtshoven. Het maakt dus niet uit of u in Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Amsterdam procedeert.

 

Griffierecht over eerdere jaren

De griffierechten voor civiele zaken over eerdere jaren zijn verzameld in onze jaarlijkse proceskostenoverzichten.

Griffierecht 2022

Download het proceskostenoverzicht met het griffierecht over 2022 (PDF)


Griffierecht 2021

Download het proceskostenoverzicht met het griffierecht over 2021 (PDF)


Griffierecht 2020

Download het proceskostenoverzicht met het griffierecht over 2020 (PDF)

Griffierecht 2019

Download het proceskostenoverzicht met het griffierecht over 2019 (PDF)


Griffierecht 2018

Download het proceskostenoverzicht met het griffierecht over 2018 (PDF)

 

Griffierecht bestuurszaken 2023

Hieronder zijn de kosten vermeld voor het griffierecht voor bestuurszaken voor beroep bij de rechtbank (met uitzondering van belastingzaken).


Griffierecht rechtbank bestuursrecht 2023

Soort zaak Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen  
Zaken over uitkeringen of toeslagen € 365 € 50  
Alle overige zaken € 365 € 184  

 

Toelichting:

 • De bovenvermelde griffierechten gelden ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening.

 • De bovenvermelde griffierechten voor 2023 gelden voor (hoger) beroepschriften die op of na 1 januari 2023 zijn ingediend.Hieronder is het griffierecht vermeld voor bestuurszaken voor beroep en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).


Griffierecht Centrale Raad van Beroep 2023 (beroep)

Soort zaak Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen  
Zaken over uitkeringen € 365 € 50  
Zaken van ambtenaren € 365 € 184  
Zaken van dienstplichtigen € 365 € 50  
Zaken over invaliditeitspensioenen € 365 € 50  
Alle overige zaken € 365 € 184  

 

Griffierecht Centrale Raad van Beroep 2023 (hoger beroep)

Soort zaak Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen  
Zaken over uitkeringen € 548 € 136  
Zaken van ambtenaren € 548 € 274  
Zaken van dienstplichtigen € 548 € 136  
Zaken over invaliditeitspensioenen € 548 € 136  
Alle overige zaken € 548 € 274  


Toelichting:

 • De Centrale Raad van Beroep (CRvB) beslist in hoger beroep in geschillen over sociale zekerheidswetten en ambtenarenzaken.Hieronder is het griffierecht vermeld voor bestuurszaken voor beroep en hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb).

Griffierecht College van Beroep voor het Bedrijfsleven 2023 (beroep)

Soort zaak Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen  
Beroepszaken € 365 € 184  

 

Griffierecht College van Beroep voor het Bedrijfsleven 2023 (hoger beroep)

Soort zaak Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen  
Hoger beroepszaken € 548 € 274  


Toelichting:

 • Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) oordeelt in eerste aanleg onder andere over landbouwsubsidies, tarieven voor gezondheidszorg en telecomtarieven. In hoger beroep oordeelt het CBb onder andere over mestboetes en boetes voor verboden prijsafspraken. Verder oordeelt het CBb in hoger beroep over tuchtzaken van (register)accountants.

 

Hieronder is het griffierecht vermeld voor bestuurszaken voor beroep en hoger beroep bij de Raad van State.

Griffierecht Raad van State 2023 (beroep)

Soort zaak Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen  
Beroepszaken € 365 € 184  

 

Griffierecht Raad van State 2023 (hoger beroep)

Soort zaak Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen  
Hoger beroepszaken € 548 € 274  


Toelichting:

 • De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in hoogste instantie in geschillen over besluiten van overheidsorganen.

 

Griffierecht belastingzaken 2023

Hieronder zijn de kosten vermeld voor het griffierecht voor belastingzaken voor beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij het gerechtshof.

Griffierecht rechtbank belastingzaken 2023

Soort zaak Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen  

Zaken over:

 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • Belastingen op milieugrondslag
 • Douanewet
€ 365 € 184  
Alle overige zaken € 365 € 50  

 

Griffierecht gerechtshof belastingzaken 2023

Soort zaak Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen  

Zaken over:

 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • Belastingen op milieugrondslag
 • Douanewet
€ 548 € 274  
Alle overige zaken € 548 € 136  

 

Griffierecht Hoge Raad belastingzaken 2023

Soort zaak Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen  

Zaken over:

 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • Belastingen op milieugrondslag
 • Douanewet
€ 548 € 274  
Alle overige zaken € 548 € 136  Toelichting:

 • De bovenvermelde griffierechten gelden ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening.

 • De bovenvermelde griffierechten voor 2023 gelden voor beroepschriften die op of na 1 januari 2023 zijn ingediend.

 

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet zijn betaald binnen 4 weken. Wanneer de termijn van 4 weken ingaat, is afhankelijk van de hoedanigheid van de procespartij en het soort gerechtelijke procedure

Voor de eiser of verzoeker gaat de termijn van 4 weken lopen:

 • bij dagvaardingszaken: vanaf de dag na de eerste rolzitting, zoals vermeld in de dagvaarding.

 • bij verzoekschriftprocedures: vanaf de dag dat het verzoekschrift is ingediend.

 

Voor de gedaagde of verweerder gaat de termijn van 4 weken lopen:

 • bij dagvaardingszaken: vanaf de dag dat u verschijnt in de gerechtelijke procedure.

 • bij verzoekschriftprocedures: vanaf de dag dat het verweerschrift is ingediend.


Het IBAN en de datum waarop het griffierecht uiterlijk moet zijn ontvangen, zijn vermeld op de nota die de gerechte instantie verstrekt. Als uw zaak wordt behandeld door een advocaat, dan verloopt de heffing van het griffierecht doorgaans via de rekening-courant rekening van het kantoor van uw advocaat.


Griffierecht terugvorderen

Het is mogelijk om betaald griffierecht terug te vorderen van de verliezende partij indien de wederpartij in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Het griffierecht wordt in dat geval door de rechter toegewezen in het kader van de proceskostenveroordeling


Actueel nieuws over griffierecht


02-12-2022

Geen indexatie griffierecht wegens Wet verlaging griffierechten

De griffierechten worden niet geïndexeerd per 1 januari 2023 om te voorkomen dat de griffierechten eerst worden verhoogd om deze vervolgens per (waarschijnlijk) 1 januari 2024 weer aanzienlijk te verlagen. Dit blijkt uit de brief van de Minister van Rechtsbescherming d.d. 02-12-2022.


16-11-2021

Ingangsdatum wet griffierecht voor lagere vorderingen bekend

De wet griffierecht voor lagere vorderingen treedt in werking per 1 januari 2022. Dit blijkt uit een recent Staatsblad 

De nieuwe griffierechten zijn geïndexeerd ten opzichte van de tarieven die eerder gedurende het wetgevingsproces bekend zijn gemaakt. De tarieven in de oudere nieuwsberichten hieronder zijn dus niet langer actueel.

De nieuwe tarieven zien op gerechtelijke procedures in eerste aanleg, dus bij de kantonrechter en de rechtbank. De nieuwe tarieven voor hoger beroep bij de gerechtshoven zijn nog niet bekend gemaakt.

Download het griffierechtenoverzicht 2022

28-09-2021

Wetsvoorstel lager griffierecht aangenomen door Eerste Kamer

Op 28-09-2021 heeft de Eerste Kamer het bovenvermelde wetsvoorstel aangenomen. Hoewel de datum van inwerkingtreding nog niet bekend is, ligt inwerkingtreding per 1 januari 2022 in de rede. Dit betekent dat het vanaf dat moment goedkoper wordt om te procederen voor vorderingen tot € 5.000.

Onderstaande vergelijkingstabel vermeldt de huidige en de nieuwe tarieven voor zowel het griffierecht als de deurwaarderskosten.  

vergelijkingstabel-nieuwe-griffierechten-en-deurwaarderskosten-btag

10-11-2020

Wetsvoorstel griffierecht categorieën voor lagere geldvorderingen nog niet aangenomen

Het bovenvermelde wetsvoorstel is nog altijd niet aangenomen, zodat inwerkingtreding per 1 januari 2021 - dus net als vorig jaar - helaas nog niet aan de orde is. Voor de laatste stand van zaken zie het overzicht van het wetgevingsproces van het wetsvoorstel


12-12-2019

Ingangsdatum wetsvoorstel verlaagd griffierecht voor lagere vorderingen nog niet bekend

Op dit moment is het nog niet bekend wanneer het wetsvoorstel voor verlaagd griffierecht voor lagere vorderingen in werking treedt. Het wetsvoorstel treedt in ieder geval nog niet in werking per 1 januari 2020, aangezien per deze datum enkel een reguliere jaarlijkse indexering plaatsvindt, zoals blijkt uit de Staatscourant nr. 65091 d.d. 29 november 2019


29-07-2019

Verlaagd griffierecht goed nieuws voor ondernemers die voor kleine onbetaalde facturen naar de rechter willen stappen

griffierecht lage vorderingenDe griffierechten bij de kantonrechter voor geldvorderingen van € 500 tot € 5.000 worden verlaagd.

Momenteel betalen ondernemers als rechtspersonen nog € 486 aan griffierecht voor een vordering van net boven de € 500. Binnenkort is dit gelukkig verleden tijd, want dat griffierecht wordt straks € 306 of zelfs € 204 als de ondernemer geen rechtspersoon is (zoals bij een eenmanszaak of ZZP-er).

Tegenover de daling van de griffierechten voor lagere vorderingen staat echter een sterke stijging van 35% voor de griffierechten voor vorderingen van € 5.000 of meer. Voor vorderingen tot € 500 blijven de griffierechten ongewijzigd.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken van minister Dekker voor Rechtsbescherming dat in consultatie is gegaan per 29-07-2019.

Huidige griffierechten belemmeren toegang tot de rechter

De huidige griffierechten staan al langer ter discussie door de wanverhouding bij lagere vorderingen vanaf € 500 tot € 1.500.

Door deze wanverhouding zien vooral kleine ondernemers ervan af om naar de rechter te stappen voor kleine onbetaalde vorderingen. Aangezien hiervan het signaal kan uitgaan dat lagere vorderingen niet hoeven te worden betaald, kan dit leiden tot een verslechterde betalingsmoraal. De huidige griffierechten kunnen de toegang tot de rechter belemmeren, aldus de toelichting op het wetsvoorstel

De minister komt met dit wetsvoorstel tegemoet aan de bezwaren van onder andere het midden- en kleinbedrijf en van incasso-partijen, zoals incassobureaus, deurwaarders en creditmanagementbedrijven.

Goed nieuws dus voor ondernemers die voor kleine onbetaalde facturen naar de rechter willen stappen. Lagere vorderingen behoren immers ook te worden betaald.


Lagere griffierechten worden dichter bij elkaar gebracht

De griffierechten voor rechtspersonen en natuurlijke personen worden behalve verlaagd ook dichter bij elkaar gebracht in de lagere griffierechtcategorieën.

Momenteel krijgen natuurlijke personen (particulieren en eenmanszaken) nog de rekening gepresenteerd van de hoge griffierechten voor rechtspersonen. Bij een toewijzend vonnis van de rechtspersoon moet de natuurlijke persoon namelijk de proceskosten vergoeden, waaronder het hogere griffierecht dat de rechtspersoon als eiser heeft moeten betalen in de incassoprocedure. Dit klemt vooral bij relatief lage vorderingen, aldus de bovenvermelde toelichting op het wetsvoorstel

Doordat de griffierechten straks dichter bij elkaar worden gebracht, hoeft een natuurlijke persoon als verliezende procespartij straks een lager bedrag aan griffierecht te vergoeden in het kader van de proceskostenveroordeling.


Vier nieuwe categorieën griffierecht

Doel van het wetsvoorstel is om het griffierecht meer in overeenstemming te brengen met de hoogte van de vordering. Het wetsvoorstel introduceert hiertoe meer categorieën in het griffierechtenstelsel. De huidige categorie voor vorderingen van € 500 tot € 12.500,00 wordt opgesplitst in vier nieuwe categorieën.

Het nieuwe griffierechtenstelsel ziet er als volgt uit voor geldvorderingen bij de sector kanton (kantonrechter):

Categorieën griffierecht sector kanton

Hoogte vordering Rechtspersonen Natuurlijke personen Onvermogenden
Van € 0 t/m € 500 € 121 € 81 € 81
Van € 500,01 t/m € 1.500,00 € 306 € 204 € 81
Van € 1.500,01 t/m € 2.500 € 347 € 231 € 81
Van € 2.500,01 t/m € 5.000,00 € 460 € 231 € 81
Van € 5.000,01 t/m € 12.500,00 € 655 € 311 € 81
Vanaf € 12.500,01 € 1309 € 655 € 81Zoals uit het bovenvermelde overzicht blijkt, worden de griffierechten in de tweede categorie (van € 500 t/m € 1.500,00) en derde categorie (van € 1.500,00 t/m € 2.500,00) aanzienlijk verlaagd. Voor rechtspersonen bedraagt deze verlaging 37% voor de tweede categorie en 29% voor de derde categorie.

Verder blijkt hieruit dat het griffierecht voor de vierde categorie (van € 2.500 t/m € 5.000,00) slechts marginaal wordt verlaagd, namelijk met maar 5% voor rechtspersonen.

Tot slot wordt het griffierecht voor vorderingen vanaf € 5.000,00 aanzienlijk verhoogd met maar liefst 35%, aangezien de wijziging van de griffierechten budgetneutraal moet plaatsvinden. Deze verhoging geldt niet alleen voor de griffierechten bij de sector kanton, maar ook bij de sector civiel van de rechtbank.

Voor geldvorderingen bij de sector civiel van de rechtbank ziet het nieuwe griffierechtenstelsel er als volgt uit:

Categorieën griffierecht sector civiel

Hoogte vordering Rechtspersonen Natuurlijke personen Onvermogenden
Van € 25.000,01 t/m € 100.000,00 € 2.683 € 1.231 € 81
Vanaf € 100.000,00 € 5.428 € 2.154 € 81

 

De bovenvermelde griffierechten zijn geïndexeerd voor 2019. Een nadere indexatie van de griffierechten is mogelijk als de wet na 1 januari 2020 in werking treedt, aldus het wetsvoorstel.

De wijzigingen in het griffierecht gelden alleen in civiele zaken in eerste aanleg voor vorderingen met een financieel belang van meer dan € 500.


Griffierechten die ongewijzigd blijven

De overige griffierechten wijzigen niet, zoals de griffierechten voor:

 • vorderingen van minder dan € 500
 • on- en minvermogenden
 • hoger beroep
 • cassatie
 • bestuursrecht

 

We are hiring (!)

Wil jij werken in een échte procespraktijk waarbij de beslagen om je oren vliegen? Bekijk dan snel onze vacatures

 

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.