No cure no pay

Incassokosten (2018 update)

Incassokosten berekenen met incassokosten calculator

Vul een bedrag in om de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen met de incassokosten calculator:

Bedrag vordering

Bedrag incassokosten
0,00 (excl. BTW)
0,00 (incl. BTW)


Wel of geen btw over incassokosten berekenen?

De vraag of u BTW over de incassokosten kunt berekenen, is afhankelijk van de vraag of u BTW-plichtig bent. Dus of u wel of geen BTW kunt verrekenen:

  • Als u de BTW wel kunt verrekenen, kunt u de incassokosten niet verhogen met de BTW.

  • Als u de BTW niet kunt verrekenen, dan kunt u de incassokosten wél verhogen met de BTW.Artikel 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten omschrijft het als volgt:

'3. De vergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien de schuldeiser voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en de schuldeiser de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband daarmee zijn verhoogd.'

(tekst wetsartikel actueel per 2018)


BTW over incassokosten bij BTW verlegd

Bij 'BTW verlegd' bent u ook BTW-plichtig, zij het dat de BTW wordt verlegd.

Bij BTW verlegd kan dus géén BTW over de incassokosten worden berekend. Meer informatie over btw verleggen


BTW over incassokosten bij vrijgestelde prestatie

Als u een zogenaamde vrijgestelde prestatie verricht in de zin van artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968 kunt u de BTW over de incassokosten wél in rekening brengen.

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen

Veelgestelde vragen over incassokosten

incassokostenWilt u meer weten over incassokosten? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag.

Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

  1. Hoogte incassokosten: hoe hoog mogen de incassokosten maximaal zijn?

  2. Wanneer is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing?

  3. Wanneer zijn incassokosten verschuldigd?Wordt uw vraag niet beantwoord?

Stel uw vraag door onderaan deze pagina een reactie te plaatsen.

Dan beantwoorden wij uw vraag zo snel mogelijk.


1. Hoogte incassokosten: hoe hoog mogen de incassokosten maximaal zijn?

De incassokosten worden berekend over de hoofdsom volgens de onderstaande staffel:

HoofdsomPercentageBijzonderheden
Over de eerste € 2.500,0015%minimaal € 40,00
Over de volgende € 2.500,0010 
Over de volgende € 5.000,00 
Over de volgende € 190.000,00 
Over het meerdere0,5 maximaal € 6.775,00


De staffel is degressief: hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage aan incassokosten.

Het berekenen van de maximale incassokosten kan eenvoudig op basis van de onderstaande staffel voor buitengerechtelijke incassokosten:

HoofdsomPercentageBijzonderheden
Tot en met € 2.500,0015%minimaal € 40,00
Tot en met € 5.000,0010% over (hoofdsom - € 2.500,00) + € 375,00 
Tot en met € 10.000,005% over (hoofdsom - € 5.000,00) + € 675,00 
Tot en met € 200.000,001% over (hoofdsom - € 10.000,00) + € 875,00 
Boven de € 200.000,000,5% over (hoofdsom - € 200.000,00) + € 2.775,00) maximaal € 6.775,00


De bovenvermelde staffel geldt alleen voor vorderingen waarop het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is (zie vraag 2). 


2. Wanneer is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing?

Het bovenvermelde besluit is van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit verbintenissen tot betaling van een geldsom.

Het besluit is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding, tenzij de betalingsverplichting is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 van het Burgerlijk Wetboek (BW) (artikel 1 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).

Het besluit geldt verder alleen voor vorderingen die opeisbaar zijn geworden per 01 juli 2012. Was de schuldenaar (debiteur) daarvóór al in verzuim, dan geldt het besluit niet (artikel 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).


3. Wanneer zijn incassokosten verschuldigd?

De vraag wanneer incassokosten wettelijk verschuldigd zijn, is afhankelijk van de vraag of de debiteur particulier of zakelijk is. Voor particulieren gelden namelijk andere wettelijke regels dan voor bedrijven.

Wanneer zijn particulieren incassokosten verschuldigd?

Een particulier is pas incassokosten verschuldigd nadat hem na het intreden van het betalingsverzuim is aangezegd welk bedrag aan incassokosten is verschuldigd bij niet-betaling binnen een termijn van 14 dagen na de dag van ontvangst van de aanmaning.

Artikel 6:96 lid 6 BW omschrijft het als volgt:

'De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.'

(tekst wetsartikel actueel per 2018)

Wanneer zijn bedrijven incassokosten verschuldigd?

Het bovenvermelde wetsartikel ter bescherming van particulieren geldt niet voor bedrijven. Voor bedrijven geldt dus niet het vereiste van een voorafgaande kosteloze betalingsherinnering of aanmaning waarin de hoogte van de verschuldigde incassokosten wordt aangezegd. Een bedrijf is namelijk direct incassokosten verschuldigd zodra de geldende betalingstermijn is verstreken.

Artikel 6:96 lid 4 BW omschrijft het als volgt:

'In geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.'

(tekst wetsartikel actueel per 2018)
 

Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen

Direct een vraag stellen over incassokosten?

Stel uw vraag door hieronder een reactie te plaatsen.
Wij reageren zo snel mogelijk (meestal dezelfde werkdag).


"Bent u geholpen met deze informatie over incassokosten?"

Laat het ons weten door deze pagina te delen!

vragen over incassokosten

Deel deze pagina

Eerste hulp bij incasso (gratis e-book)

e-book eerste hulp bij incasso

Download dit gratis e-book en voorkom dat u dezelfde fouten maakt als 75% van de ondernemers.

Ontdek wat u zelf kunt doen om uw facturen wél betaald te krijgen. Hoe? Dat verklapt mr. Lucien Ridderbroek, incasso advocaat met meer dan 10 jaar ervaring.

  • Stap-voor-stap handleiding om uw wanbetalers aan te pakken
  •  Gratis downloads: voorbeeld betalingsherinnering en aanmaning
  • Kant en klare betalingsvoorwaarden (direct te verwerken in uw offerte)
  • Inclusief geheime tips van onze incasso advocaten die écht het verschil maken
gratis e-book downloaden