Kosten kort geding ruimer vergoed per mei 2018

Salarissen voor kort geding opnieuw geïndexeerd

Per 1 mei 2018 zijn de salarissen die in kort geding worden toegewezen in het kader van een proceskostenveroordeling opnieuw geïndexeerd. De indexatie is een gevolg van de indexatie van het algemene liquidatietarief voor rechtbanken en gerechtshoven per 1 mei 2018.

Net als bij de indexatie van de algemene liquidatietarieven geldt dat de nieuwe indexatie aanzienlijk is en ca. 20% bedraagt.

Door de indexering met maar liefst 20% worden de advocaatkosten in een kort geding ruimer vergoed dan voorheen het geval was. Dit is goed nieuws voor procespartijen die een kort geding willen aanspannen of verweer in een kort gedingprocedure willen voeren.

Hoogte kosten kort geding per mei 2018

De onderstaande tabel vermeldt de hoogte van de oude salarissen vóór 1 mei 2018 en de nieuwe salarissen vanaf deze datum:

Soort kort gedingSalaris oudSalaris nieuw 
Kanton verstek€ 400,00€ 400,00 
Kanton eenvoudig€ 400,00€ 400,00 
Kanton gemiddeld€ 600,00€ 600,00 
Kanton complex€ 800,00€ 800,00 
Handel verstek€ 527,00€ 633,00 
Handel eenvoudig€ 527,00€ 633,00 
Handel gemiddeld€ 816,00€ 980,00 
Handel complex€ 1.224,00€ 1.470,00 


De nieuwe tarieven zijn van toepassing op kort gedingen waarin vonnis wordt gewezen
vanaf 1 mei 2018.

Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 mei 2018

De nieuwe tarieven zijn gepubliceerd in de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 mei 2018 

Hoewel de aanbeveling ook de salarissen voor kort geding bij de kantonrechter vermeldt, is de hoogte van die salarissen niet geïndexeerd.

De aanbeveling is een nadere invulling van het algemene Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven dat onder 'punt 2. Kort geding' de volgende regeling op hoofdlijnen bevat:

'2. Kort geding
De voorzieningenrechter liquideert aan salaris in zaken zonder ingewikkelde feitelijke of juridische aspecten, zoals kleine huur- of woonruimtegeschillen, het minimale salaris van € 633. Naar het belang en de aard van de zaak wordt in andere gevallen aan salaris een bedrag vanaf € 980 geliquideerd met een maximum van € 11.379.'


Tarieven kort geding gelden alleen voor professionele rechtsbijstandsverleners

De aanbeveling vermeldt dat de tarieven alleen gelden voor kort gedingen waarin de winnende partij is voorzien van professionele rechtsbijstand. Daaronder vallen professionele gemachtigden, die hun werkzaamheden bij de rechtzoekende in rekening brengen, zoals:


Verder vermeldt de aanbeveling in lijn met de jurisprudentie (zie deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en deze uitspraak van het Gerechtshof 's Gravenhage) dat als een advocatenkantoor eigen personeel als gemachtigde heeft laten optreden dat geen grond is om het salaris gemachtigde af te wijzen.

Ook wordt vermeld dat als de professionele rechtsbijstandsverlener van de winnende partij geen advocaat is, de rechter daarmee rekening kan houden en het salaris kan bepalen op de helft van het normale salaris.

Kosten kort geding in specifieke situaties

De aanbeveling geeft ook enkele regels voor kostenvergoedingen in kort geding in specifieke situaties:

* Extra zitting

Voor een extra zitting kan de helft van het toepasselijke tarief extra worden toegekend mits de beide zittingen inhoudelijk van aard zijn geweest.

* Bekrachtiging van een verstekvonnis in verzet

De eiser in kort geding behoudt het oorspronkelijke salaris voor de verstekzaak van € 400,00 bij kanton of € 633,00 bij handel en heeft daarnaast recht op het salaris voor de verzet zaak op basis van de complexiteit van de zaak, dus bij een gemiddelde zaak € 600,00 bij kanton en € 980,00 bij handel.

* Vernietiging van een verstekvonnis in verzet

De proceskostenkostenveroordeling ten gunste van de oorspronkelijke eiser in kort geding wordt vernietigd en de oorspronkelijk gedaagde heeft recht op het salaris voor de verzet zaak op basis van de complexiteit van de zaak.


* Salaris vordering in reconventie

Het salaris voor een vordering in reconventie wordt gehalveerd als de tegenvordering voortvloeit uit het verweer in conventie.

* Proceskostenveroordeling bij intrekken kort geding

Er kan een proceskostenveroordeling worden uitgesproken als een kort geding wordt ingetrokken vóór de dienende dag. Zie deze uitspraak van de Hoge Raad en artikel 9.1 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie


* Consequenties van verkeerde keuze voor voorzieningenrechter (handel) of kantonrechter (kanton) in kort geding

Bij een zaak die is aangebracht als kort geding bij de voorzieningenrechter (handel), maar die ook behoort tot de bevoegdheid van de kantonrechter, wordt aanbevolen het griffierecht dat voor rekening van de veroordeelde komt, niet aan te passen aan het kort gedingtarief dat bij de kantonrechter zou hebben gegolden behoudens misbruik van recht.

Overzicht van alle proceskosten voor kort geding downloaden (2018)

Voor een overzicht van alle kosten voor kort geding per 01-05-2018 kan de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht worden gedownload.

Download het proceskostenoverzicht 2018


Direct een vraag stellen over kort geding?

Stel uw vraag door hieronder een reactie te plaatsen.
Wij reageren zo snel mogelijk (meestal dezelfde werkdag).


"Bent u geholpen met deze informatie?"

Laat het ons weten door deze pagina te delen!

kosten-kort-geding

Deel deze pagina