No cure no pay

Betalingsvoorwaarden

Download onze betalingsvoorwaarden en gratis e-book

betalingsvoorwaarden nodigWilt u sterker staan bij wanbetaling? Maak dan duidelijke betalingsafspraken met uw klant en leg deze schriftelijk vast.

Hoe?

Door betalingsvoorwaarden te gebruiken.

U voorkomt hiermee allerlei problemen, zoals:

 • Betalingsproblemen omdat de afspraken onduidelijk zijn
 • Bewijsproblemen omdat u de afspraken niet kunt bewijzen
 • Incassoproblemen omdat u uw zaken niet op orde hebt
 • Financiële problemen omdat uw facturen niet kunnen worden geïncasseerd


Het spreekt voor zich dat dit onnodig geld kan kosten.

Maak daarom gebruik van schriftelijke betalingscondities, want dan krijgt u:

 • Minder gedoe met uw klanten, want uw klant weet waar hij aan toe is
 • Een gezonde cashflow, want uw facturen worden sneller betaald
 • Een ijzersterke zaak in geval van onverhoopte wanbetaling
 • Rust in uw hoofd omdat u weet dat uw zaken goed zijn geregeldVoorbeeld betalingsvoorwaarden: gratis downloads

betalingsvoorwaardenWij helpen u graag sterker staan bij wanbetaling met onze voorbeeld betalingsvoorwaarden.

Op deze pagina kunt u het volgende gratis downloaden:

 • Voorbeeld betalingsvoorwaarden (met uitleg)

 • 5 onderwerpen die u écht moet regelen in uw betalingscondities

 • E-book Eerste hulp bij incasso (scrol naar einde pagina)

 

Wat zijn betalingsvoorwaarden?

Betekenis betalingsvoorwaarden:

Betalingsvoorwaarden zijn bedingen die toezien op betaling en aanverwante onderwerpen, zoals facturatie, rente en incassokosten. Betalingsvoorwaarden zijn een specifieke vorm van algemene voorwaarden, die bedoeld zijn om in meerdere overeenkomsten te worden opgenomen met uitzondering van die voorwaarden die de kern van de prestaties aangeven.

Een synoniem voor betalingsvoorwaarden is betalingscondities. In de praktijk worden betalingsvoorwaarden ook aangeduid als 'algemene betalingsvoorwaarden' of 'leverings- en betalingsvoorwaarden'. Leveringsvoorwaarden zijn echter breder van opzet omdat daarin ook andere onderwerpen worden geregeld.

Hoe werken betalingsvoorwaarden?

Met betalingsvoorwaarden worden de afspraken die u met uw klant maakt als ware aangevuld met uw betalingscondities. Om dit voor elkaar te krijgen, dienen de betalingsvoorwaarden te worden verwerkt in uw contracten of algemene voorwaarden. Zo gelden de betalingsvoorwaarden standaard voor alle overeenkomsten die u met uw klanten sluit.

Betalingsvoorwaarden kunnen worden verwerkt:

 1. in uw overeenkomst (contract)
 2. in uw algemene voorwaarden
 3. in uw facturen
 4. op uw website


Hieronder wordt uitgelegd hoe dit werkt:

1. Betalingsvoorwaarden in overeenkomst (contract)

De veiligste manier is om uw betalingsvoorwaarden te verwerken in uw overeenkomsten, zoals een contract of offerte. Dit biedt namelijk de meeste zekerheid dat uw betalingsvoorwaarden gelden.

U loopt dan niet het risico dat bij algemene voorwaarden wél speelt, te weten dat algemene voorwaarden bij verkeerd gebruik niet van toepassing zijn, waardoor uw betalingsvoorwaarden niet gelden.

Als u de betalingsvoorwaarden verwerkt in uw overeenkomsten, dan zou u de tekst van de betalingsvoorwaarden kunnen vermelden onder een kopje ‘betaling’. Dit is een praktische oplossing als u nog geen gebruik van algemene voorwaarden maakt.
 

2. Betalingsvoorwaarden in algemene voorwaarden

Gebruikt u algemene voorwaarden?

Verwerk de betalingsvoorwaarden dan bij voorkeur in uw algemene voorwaarden.

algemene betalingsvoorwaarden

Commercieel gezien is het immers niet verstandig om uw klant zo uitdrukkelijk met uw betalingsvoorwaarden te confronteren. Dit speelt in het bijzonder bij omvangrijke of goed dichtgetimmerde voorwaarden. Dergelijke voorwaarden zijn immers vrij eenzijdig in het voordeel van de gebruiker. Denk hierbij aan korte betalingstermijnen, contractuele rente, incassokosten, etc.

Door uw betalingscondities in uw algemene voorwaarden te verwerken, kan uw overeenkomst of offerte beknopt en commercieel aantrekkelijk worden gehouden.

Behalve dat dergelijke onderwerpen bij voorkeur in algemene voorwaarden dienen te worden geregeld, voorkomt u zo ook mogelijke tegenstrijdigheden tussen uw contracten en uw algemene voorwaarden.

Pas op:

Gebruik uw algemene voorwaarden wel op een correcte wijze, want anders gelden uw algemene voorwaarden niet. Meer informatie over gebruik van algemene voorwaarden

Tip:

Wilt u onze betalingsvoorwaarden in uw algemene voorwaarden verwerken?

Houd er dan rekening mee dat uw algemene voorwaarden hoogstwaarschijnlijk al regelingen bevatten ten aanzien van betaling en incasso. Om tegenstrijdigheden te voorkomen dienen de eventuele bestaande regelingen te worden vervangen. Dit geldt ook voor een eventuele forumkeuze. Dit is het beding waarmee de bevoegde rechter wordt aangewezen.

3. Betalingsvoorwaarden in factuur

Let op:

Het is juridisch gezien niet voldoende om uw betalingsvoorwaarden in uw facturen te verwerken. Afspraken worden immers vooraf gemaakt en niet achteraf, zoals ten tijde van de facturatie.

Het kan wel verstandig zijn om delen van uw betalingsvoorwaarden in uw facturen te verwerken ter informatie van uw klant. Denk hierbij aan de geldende betalingstermijn, de wijze van betaling, een eventuele betalingskorting, etc. Door uw klanten in uw factuur aan uw betalingsvoorwaarden te herinneren, bespoedigt u de betaling van uw facturen.

4. Betalingsvoorwaarden op website

U kunt de betalingsvoorwaarden ook vermelden op uw website ter informatie van uw websitebezoekers. Bijvoorbeeld onder een kopje/tabje ‘betalingsvoorwaarden’ of ‘voorwaarden’.

Behalve dat dit wel zo professioneel staat, is dit zowel voor nieuwe als voor bestaande klanten handig. Nieuwe klanten die zich online oriënteren, krijgen immers een vollediger beeld. En bestaande klanten worden op die wijze herinnerd aan de geldende betalingsafspraken.

Het is toegestaan om onze voorbeeld betalingsvoorwaarden op uw website te vermelden als u daarbij de bron vermeldt. Bijvoorbeeld door een hyperlink met de tekst ‘Wij gebruiken de betalingsvoorwaarden van e-Legal incasso advocaten’. Zie voor meer informatie de onderstaande regeling over de auteursrechten:

© 2021, e-Legal incasso advocaten

Verspreiding van deze betalingsvoorwaarden op internet is toegestaan mits in ongewijzigde vorm en onder bronvermelding door een hyperlink (zonder nofollow) naar e-legal.nl/betalingsvoorwaarden Dit geldt ook indien u deze betalingsvoorwaarden op uw eigen website wilt vermelden, zodat uw klanten daarvan kennis kunnen nemen.

Houd er wel rekening mee dat het vermelden van de betalingsvoorwaarden op uw website doorgaans niet voldoende is voor gelding van de algemene voorwaarden. Meer informatie over het gebruik van algemene voorwaarden op uw website
 

Soorten betalingsvoorwaarden: welke betalingsvoorwaarden zijn er?

Het maakt nogal wat uit of de betalingsvoorwaarden toezien op uw klant of op uw leverancier. De inhoud van de betalingsvoorwaarden verschilt namelijk wezenlijk in deze spiegelbeeldige situaties.

Inkoopvoorwaarden: Als uw betalingsvoorwaarden toezien op leveranciers (crediteuren) spreken we van inkoopvoorwaarden.

Verkoopvoorwaarden: Als uw betalingsvoorwaarden toezien op klant (debiteuren) spreken we van verkoopvoorwaarden.

Onze betalingsvoorwaarden zijn opgesteld voor deze laatste situatie, dus als onderdeel van uw verkoopvoorwaarden richting uw klant. Onze betalingsvoorwaarden zijn niet geschikt als inkoopvoorwaarden richting uw leverancier.

Wettelijke regels voor betalingsvoorwaarden

De toepasselijke wetgeving op betalingsvoorwaarden is onder meer afhankelijk van de:

 • Gebruiker van de betalingsvoorwaarden
 • Wederpartij van de gebruiker, zoals een klant of leverancier
 • Soort overeenkomst waarop de betalingsvoorwaarden toezien
 • Toepasselijke wetgeving


Betalingsvoorwaarden moeten zijn afgestemd op de bovenvermelde factoren. Zo worden consumenten of kleine zakelijke partijen, zoals ZZP-ers en eenmanszaken, wettelijk beter beschermd dan grote partijen, zoals grote vennootschappen. En het spreekt voor zich dat op een overeenkomst met een particulier (b2c) andere wetgeving van toepassing is dan op een overeenkomst met een bedrijf (b2b). Ook de soort overeenkomst speelt een rol. Op een opdrachtovereenkomst zijn andere wettelijke regels van toepassing dan op een koopcontract.

Omdat betalingsvoorwaarden kwalificeren als algemene voorwaarden, zijn de wettelijke regels voor algemene voorwaarden van toepassing.

Let hierbij in het bijzonder op de inhoud van de zogenaamde zwarte lijst en grijze lijst. Deze lijsten bevatten bedingen die onredelijk bezwarend zijn (in de zwarte lijst in artikel 6:236 BW), dan wel bedingen waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn (in de grijze lijst in artikel 6:237 BW).

De zwarte en grijze lijsten zijn van toepassing als de wederpartij van de gebruiker (de klant) een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Denk hierbij aan een particulier. In de rechtspraak zijn echter veel voorbeelden te vinden van toepassing van deze regels op kleine zakelijke partijen, zoals een ZZP-er of eenmanszaak. Er dient dus rekening te worden gehouden met een zekere reflexwerking.

Wat staat er in betalingsvoorwaarden?

De inhoud van betalingsvoorwaarden is zoals gezegd afhankelijk van de bovenvermelde factoren. Over het algemeen worden de volgende onderwerpen in betalingsvoorwaarden geregeld:

 • Facturatie
 • Betalingstermijn
 • Wijze van betaling
 • Verzuim (intreden en gevolgen)
 • Geen opschorting
 • Geen verrekening
 • Rente
 • Incassokosten
 • Forumkeuze

 
Dit is uiteraard maar een deel van de onderwerpen die normaal gesproken in algemene voorwaarden wordt geregeld. Met betalingsvoorwaarden alleen bent u er dus nog niet.

Wel hebt u met betalingsvoorwaarden een goede basis voor duidelijke betalingsafspraken met uw klant. Hierdoor staat u sterker bij eventuele wanbetaling.

Pas op:

Veel betalingsvoorwaarden zijn verouderd. Gebruikt u betalingsvoorwaarden van vóór 2012? Dan zijn uw betalingsvoorwaarden vrijwel zeker verouderd. Maar ook betalingsvoorwaarden van nadien zijn mogelijk niet langer actueel.

Tekst betalingsvoorwaarden

Onze betalingsvoorwaarden bevatten de onderstaande voorbeeldtekst (actueel per 2021):

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

 1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk [aantal] dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN [IBAN] ([naam bank]) ten name van [uw bedrijfsnaam] te [plaats].

 2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van [uw bedrijfsnaam] op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. [uw bedrijfsnaam] is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

 3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. [uw bedrijfsnaam] is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

 5. De rechter te [plaatsnaam rechtbank] is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en [uw bedrijfsnaam] kennis te nemen. [uw bedrijfsnaam] blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.


Waarschuwing:

Begin niet direct met kopiëren en plakken (!)

Lees voor gebruik van de betalingsvoorwaarden de algemene toelichting hieronder. En lees ook onze toelichting op de afzonderlijke bedingen later op deze pagina. Want hoewel de uiterste zorg is besteed aan de betalingsvoorwaarden en de uitleg hieronder, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de eventuele gevolgen. Het gebruik geschiedt dus op eigen risico.

Toelichting betalingsvoorwaarden (algemeen)

De betalingsvoorwaarden zijn opgesteld voor gebruik bij zakelijke debiteuren, zoals bedrijven (b2b). Hieronder vallen ook eenmanszaken en ZZP-ers.

De betalingsvoorwaarden kunnen op zich ook wel worden gebruikt bij particulieren of consumenten (b2c), maar in dat geval moet er rekening mee worden gehouden dat op bepaalde regelingen mogelijk geen beroep kan worden gedaan in rechte gelet op de inhoud van de grijze en zwarte lijst (zie hierboven). Denk hierbij aan de uitsluiting van opschorting of verrekening (zie artikel 1) en de bedingen die toezien op opeisbaarheid en vergaande mogelijkheden tot opschorting of ontbinding (zie artikel 2 en 4).

De betalingsvoorwaarden zijn opgesteld als template, zodat u deze zelf eenvoudig kunt invullen. De lay-out van de betalingsvoorwaarden kunt u uiteraard aanpassen aan uw eigen huisstijl.

Download hieronder de betalingsvoorwaarden:

Voorbeeld betalingsvoorwaarden gratis downloaden

Benieuwd hoe onze voorbeeld betalingsvoorwaarden eruitzien?

voorbeeld betalingsvoorwaarden

Download hieronder de voorbeeld betalingsvoorwaarden in Word (*.doc) of PDF:

Download betalingsvoorwaarden in Word


Download betalingsvoorwaarden in PDF

  

Betalingsvoorwaarden aanpassen aan uw concrete situatie

De betalingsvoorwaarden zijn zo opgesteld zodat deze eenvoudig zijn aan te passen aan uw concrete situatie. De betalingsvoorwaarden bevatten hiertoe enkele grijs gearceerde velden, welke grotendeels voor zich spreken.

In de betalingsvoorwaarden wordt uw wederpartij aangeduid als ‘wederpartij’. Hiervoor is gekozen omdat de wet de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden op die manier aanduidt en ook omdat deze aanduiding bruikbaar is voor alle situaties. U kunt deze aanduiding echter gerust vervangen door een meer passende aanduiding die beter aansluit bij uw concrete situatie, zoals ‘opdrachtgever’, ‘koper’, ‘klant’, 'cliënt', ‘afnemer’, etc.

Betalingsvoorwaarden wijzigen?

Waarschuwing:

Wilt u de betalingsvoorwaarden wijzigen? U kunt niet zomaar alles afspreken. Voorkom dat u ongeldige betalingsafspraken maakt die in strijd met de wet zijn.

Twijfelt u? Vraag het ons dan voor de zekerheid. Wij denk graag met u mee.

Stel uw vraag door onderaan deze pagina een reactie te plaatsen.
 

5 onderwerpen die u écht moet regelen in uw betalingscondities (+toelichting)

betalingsconditiesDeze 5 onderwerpen mogen niet ontbreken in uw betalingsvoorwaarden:

 1. Betaling zonder opschorting of verrekening
 2. Verzuim, contractuele rente en vervroegde opeisbaarheid
 3. Incassokosten (contractueel of wettelijk)
 4. Opeisbaarheid, opschorting of ontbinding in bijzondere situaties
 5. Forumkeuze 


De bovenvermelde 5 onderwerpen zijn verwerkt in onze betalingsvoorwaarden, die u hierboven kunt downloaden.

Hieronder worden de 5 bedingen uit de betalingsvoorwaarden toegelicht.

1. Betaling zonder opschorting of verrekening

Dit beding luidt als volgt:

1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk [aantal] dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN [IBAN] ([naam bank]) ten name van [uw bedrijfsnaam] te [plaats].

Behalve dat dit beding de geldende betalingstermijn bepaalt, wordt hiermee ook het recht van de wederpartij op opschorting of verrekening uitgesloten. Dit laatste betekent dat de wederpartij niet bevoegd is om zijn verplichtingen op te schorten en om eventuele tegenvorderingen te verrekenen.

De betalingstermijn kunt u naar eigen inzicht bepalen. Er geldt geen minimale betalingstermijn. Wel gelden er wettelijk maximale betalingstermijnen. Meer informatie over betalingstermijnen


2. Verzuim, contractuele rente en vervroegde opeisbaarheid

Dit beding luidt als volgt:

2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van [uw bedrijfsnaam] op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. [uw bedrijfsnaam] is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

Dit beding regelt een aantal belangrijke onderwerpen:

Contractuele rente bij bedrijven

Allereerst wordt hierin bepaald dat bij niet-tijdige betaling een contractuele rente is verschuldigd van 2% per maand. Deze rente ligt aanzienlijk hoger dan de wettelijke (handels)rente en maakt dat u in geval van onverhoopte wanbetaling de eventuele kosten deels kunt compenseren met de verschuldigde rente.

Wettelijke rente bij consumenten

Verder wordt bepaald dat in plaats van contractuele rente slechts wettelijke rente is verschuldigd als uw wederpartij particulier (consument) is.

De reden hiervoor is dat een hoge contractuele rente onredelijk bezwarend is ten opzichte van particulieren. In de rechtspraak wordt ambtshalve (dus zonder dat de wederpartij een verweer hoeft te voeren) getoetst of een dergelijk beding oneerlijk is in de zin van de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Hierbij wordt getoetst aan de indicatieve lijst die als bijlage bij de bovenvermelde richtlijn is opgenomen. Onderdeel e van deze indicatieve lijst bepaalt dat een beding als oneerlijk kan worden aangemerkt als 'een consument die zijn verbintenissen niet nakomt, een onevenredig hoge schadevergoeding wordt opgelegd'. Hiervan is doorgaans sprake bij een hoge contractuele rente omdat de hoogte van de contractuele rente ruim ligt boven de wettelijke rente van artikel 6:119 BW en boven de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW.

Als de rechter oordeelt dat het beding onredelijk bezwarend is, dan vernietigt de rechter het beding. U kunt in dat specifieke geval dan geen beroep doen op het beding. De contractuele rente wordt dan afgewezen. Om deze reden is in de betalingsvoorwaarden verwerkt dat een particulier wettelijke rente is verschuldigd in plaats van de vermelde contractuele rente.

Verzuim en vervroegde opeisbaarheid

Dat uw wederpartij in verzuim is zodra de betalingstermijn is verstreken, volgt al uit de wet. Tot zover dus niets bijzonders.

De regeling ten aanzien van vervroegde opeisbaarheid is bedoeld voor de situatie dat u meerdere vorderingen hebt die deels nog niet opeisbaar zijn.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel u hebt uw wederpartij 2 facturen gestuurd, waarvan slechts 1 betalingstermijn is verstreken. Door dit beding is de 2e factuur ook direct opeisbaar zodra de betalingstermijn van de 1e factuur is verstreken.

Het voordeel hiervan is dat u de beide facturen direct kunt incasseren en niet hoeft af te wachten totdat de betalingstermijn van de 2e factuur is verstreken. Hetzelfde geldt als u betaling in termijnen bent overeengekomen, maar nog niet alle termijnen hebt gefactureerd.

Opschorting

Tot slot biedt dit beding u een ruimere bevoegdheid tot opschorting omdat deze bevoegdheid zich ook uitstrekt tot eventuele andere overeenkomsten met dezelfde wederpartij.

3. Incassokosten (contractueel of wettelijk)

Dit beding luidt als volgt:

3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Van de wettelijke regels voor incassokosten kan niet rechtsgeldig worden afgeweken ten aanzien van een particuliere debiteur. De wet spreekt in dit verband van ‘een natuurlijke personen die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’. Ook is het niet mogelijk om bij een particulier hogere incassokosten te bedingen dan wettelijk is toegestaan.

Ten aanzien van zakelijke debiteuren is het echter wel mogelijk om van de wettelijke regeling voor incassokosten af te wijken. Dit laatste is ook verstandig omdat op die wijze een ruimere vergoeding van de incassokosten kan worden verkregen. Zeker bij lagere vorderingen waarvoor de wettelijke incassokosten maar € 40,00 bedragen.

Het bovenvermelde beding bepaalt dat de incassokosten tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen met een minimum van € 150,00.

De vraag of u btw over de incassokosten in rekening kunt brengen, wordt beantwoord op de pagina over incassokosten 


4. Opeisbaarheid, opschorting of ontbinding in bijzondere situaties

Dit beding luidt als volgt:

4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. [uw bedrijfsnaam] is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

Dit beding vermeldt een aantal omstandigheden waarin u een ruimere bevoegdheid tot opschorting en ontbinding hebt.

Ook wordt hierin bepaald dat uw vorderingen onder de genoemde omstandigheden opeisbaar worden. Dit stelt u in staat betaling van uw vorderingen te verlangen in situaties waarin dat normaal gesproken nog niet direct mogelijk zou zijn.

5. Forumkeuze

Dit beding luidt als volgt:

5. De rechter te [plaatsnaam rechtbank] is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en [uw bedrijfsnaam] kennis te nemen. [uw bedrijfsnaam] blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Dit beding behoort normaal gesproken thuis in een beding dat onderwerpen regelt zoals het toepasselijk recht en de forumkeuze. De reden dat het beding in de betalingsvoorwaarden is opgenomen, is omdat het goed bruikbaar kan zijn bij het incasseren van vorderingen.

Door dit beding kunt u een beroep doen op de bevoegde rechter in een plaats van een rechtbank naar keuze. Doorgaans wordt hiervoor de plaats gekozen van de voor uw onderneming dichtstbijzijnde rechtbank, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor de rechtbank in de directe nabijheid van uw advocaat. Op die wijze hoeft er minder te worden gereisd en kunnen gerechtelijke incassoprocedures mogelijk voordeliger voor u worden gevoerd.

Tip:

Als wij uw gerechtelijke procedures verzorgen, kunt u ‘Rotterdam’ invullen bij de plaatsnaam van de rechtbank.

Let op:

Helaas is er wel een belangrijke beperking aan dit beding gebonden. Het beding geldt namelijk niet voor vorderingen tot € 25.000,00.  Voor deze vorderingen dient de wettelijke hoofdregel te worden gevolgd en die bepaalt dat de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de gedaagde – de debiteur – bevoegd is. Voor vorderingen boven de € 25.000,00 geldt het beding echter wel en kan het goed bruikbaar praktisch zijn. Zo voorkomt u dat u of uw incassopartner bijvoorbeeld naar Groningen of Maastricht moet afreizen enkel en alleen omdat uw debiteur daar toevallig is gevestigd.

U kunt voor de plaatsnamen van de rechtbanken niet iedere willekeurige plaats kiezen. Niet in iedere plaats is immers een rechtbank gevestigd. Bezoek het overzicht van de rechtbanken op rechtspraak.nl, waar u kunt doorklikken naar een locatie van de rechtbank nabij uw vestigingsplaats of woonplaats.

Meer tips? Download ons gratis e-book

betalingsvoorwaardenBehalve meer tips bevat ons e-book ook voorbeeldbrieven en zelfs kant en klare betalingsvoorwaarden.

Download ons e-Book Eerste hulp bij incasso (scrol naar einde pagina).


Veelgestelde vragen over betalingsvoorwaarden

Wilt u meer weten over betalingscondities? Dan beantwoorden wij uw vragen uiteraard graag. Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen:

 1. Ik ben op zoek naar betalingsvoorwaarden voor op rekening verrichte diensten. Kan ik de voorbeeld betalingsvoorwaarden hiervoor gebruiken?

 2. Wat betekent betalingsvoorwaarden 30 dagen einde maand?

 3. Kan ik in de betalingsvoorwaarden opnemen dat mijn klanten vooraf betalen dus bij vooruitbetaling?

 4. Hoe verhouden de betalingsvoorwaarden zich met de branchevoorwaarden in mijn branche?

 5. Is betalingsvoorwaarden deponeren nodig?Wordt uw vraag niet beantwoord?

Stel uw vraag door onderaan deze pagina een reactie te plaatsen.

Dan beantwoorden wij uw vraag zo snel mogelijk.
 

1. Ik ben op zoek naar betalingsvoorwaarden voor op rekening verrichte diensten. Kan ik de voorbeeld betalingsvoorwaarden hiervoor gebruiken?

Ja, de betalingsvoorwaarden zijn goed bruikbaar bij dienstverlening waarbij achteraf op rekening wordt gefactureerd.


2. Wat betekent betalingsvoorwaarden 30 dagen einde maand?

Betekenis 30 dagen einde maand:

30 dagen einde maand betekent dat de 30 dagen termijn moet worden berekend vanaf het einde van de maand. Het maakt hierbij dus niet uit op welke dag de factuur is verstrekt. De betalingstermijn wordt altijd gerekend vanaf de laatste dag van de maand.

Betekenis 60 dagen einde maand:

60 dagen einde maand kan ook voorkomen. Dit betekent dat de 60 dagen termijn moet worden berekend vanaf het einde van de maand. In Nederland is deze betalingsconditie in de meeste gevallen niet geldig omdat de maximale betalingstermijn van 60 dagen hiermee wordt overschreden. 


2 voorbeelden ter verduidelijking:

30 dagen einde maand

Stel de factuur wordt verstrekt op 10 augustus 2018. De betalingstermijn van 30 dagen begint dan te lopen vanaf 31 augustus 2018, want dit is het einde van de maand. De uiterste betalingsdag is dan 30 september 2018. De feitelijke betalingstermijn gerekend vanaf de factuurdatum is dan niet 30 dagen, maar ca. 50 dagen.

60 dagen einde maand

Stel de factuur wordt verstrekt op 10 augustus 2018. De betalingstermijn van 60 dagen begint dan te lopen vanaf 31 augustus 2018, want dit is het einde van de maand. De uiterste betalingsdag is dan 30 oktober 2018. De feitelijke betalingstermijn gerekend vanaf de factuurdatum is dan niet 60 dagen, maar ca. 80 dagen.

Berekenen einde maand termijn

Bij de berekening van de einde maand termijn is het wel de vraag vanaf welk moment de betalingstermijn begint te lopen:

 • Gaat de termijn lopen vanaf de factuurdatum?
 • Of gaat de termijn lopen vanaf de dag dat de factuur is ontvangen?


Dit maakt nogal een verschil. Want stel dat de factuur is verzonden op 29 september 2018, maar pas wordt ontvangen op 2 oktober 2018.

Als wordt gerekend vanaf de factuurdatum van 29 september 2018, dan moet de factuur uiterlijk 30 oktober 2018 worden betaald. De feitelijke betalingstermijn bedraagt dan 31 dagen.

Maar als wordt gerekend vanaf de datum van ontvangst van de factuur van 2 oktober 2018, dan hoeft de factuur pas te worden voldaan op 30 november 2018. De feitelijke betalingstermijn bedraagt dan maar liefst 60 dagen.

Deze onduidelijkheid kan worden voorkomen door een duidelijkere formulering te gebruiken, bijvoorbeeld '30 dagen na factuurdatum, einde maand'.

Nog beter is om de 'einde maand' constructie niet te gebruiken. Behalve dat dit tot een langere betalingstermijn leidt, bestaat er ook veel onduidelijkheid over. Veel ondernemers weten niet eens wat de betekenis is van 30 dagen einde maand. Dit komt omdat de 'einde maand' constructie vooral wordt gebruikt in België en in het Zuiden van Nederland.

Advies:

Gebruik de betalingstermijn zoals vermeld in de voorbeeld betalingsvoorwaarden. Er kan namelijk geen discussie bestaan over de formulering '30 dagen na factuurdatum'.


3. Kan ik in de betalingsvoorwaarden opnemen dat mijn klanten vooraf betalen dus bij vooruitbetaling?

Ja, dat is mogelijk. Behalve met gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling, is het ook mogelijk om met een voorschot te werken.

Bij consumentenkoop is dit echter niet zonder meer mogelijk. De wet verbiedt namelijk om in algemene voorwaarden ten nadele van de consument af te wijken van de wettelijke regel dat de consument kan worden verplicht tot maximaal de helft (50%) van de koopprijs bij vooruitbetaling. Zie de artikelen 7:6 lid 2 BW en 7:26 lid 2 BW.

Het is wel mogelijk om expliciet overeen te komen dat er volledige (100%) vooruitbetaling nodig is, maar deze afspraak 'verstoppen' in de algemene voorwaarden mag niet bij consumentenkoop.
 

4. Hoe verhouden de betalingsvoorwaarden zich met de branchevoorwaarden in mijn branche?

In veel branches bestaan branchevoorwaarden waarvan gebruik wordt gemaakt. Het gebruik van branchevoorwaarden kan gekoppeld zijn aan een lidmaatschap van een branchevereniging. Het gebruik van dergelijke branchevoorwaarden kan verplicht of vrijwillig zijn.

Veel branchevoorwaarden bevatten betalingsvoorwaarden, maar het is ook mogelijk dat wordt verwezen naar de betalingscondities zoals vermeld in de overeenkomst of offerte. Betalingsvoorwaarden, zoals betalingstermijnen, verschillen immers per bedrijf.

Van belang is ieder geval om tegenstrijdigheden tussen de branchevoorwaarden en betalingsvoorwaarden te voorkomen. Daarom is het bij gebruik van branchevoorwaarden praktisch om de betalingsvoorwaarden te verwerken in het contract of offerte. De branchevoorwaarden moeten dan wel afwijking van de branchevoorwaarden toestaan.

Waarschijnlijk bevatten de branchevoorwaarden - zoals gebruikelijk is bij algemene voorwaarden - een regeling op grond waarvan de inhoud van het contract voorgaat op de inhoud van de branchevoorwaarden bij tegenstrijdigheden tussen beide regelingen. Zo niet, dan is het verstandig om een dergelijke regeling in uw contract of offerte te verwerken. Dan is duidelijk welke regeling voorrang heeft.

 
5. Is betalingsvoorwaarden deponeren nodig?

Nee, het deponeren van betalingsvoorwaarden is doorgaans niet nodig. Veel ondernemers denken dat het deponeren van algemene voorwaarden verplicht is of veiliger is. Meestal heeft het echter geen enkel nut om betalingsvoorwaarden te deponeren en kost het enkel onnodig geld.

Direct een vraag stellen over betalingsvoorwaarden?

Stel uw vraag door hieronder een reactie te plaatsen.
Wij reageren zo snel mogelijk (meestal dezelfde werkdag).

Eerste hulp bij incasso (gratis e-book)

e-book eerste hulp bij incasso

Download dit gratis e-book en voorkom dat u dezelfde fouten maakt als 75% van de ondernemers.

Ontdek wat u zelf kunt doen om uw facturen wél betaald te krijgen. Hoe? Dat verklapt mr. Lucien Ridderbroek, incasso advocaat met meer dan 10 jaar ervaring.

 • Stap-voor-stap handleiding om uw wanbetalers aan te pakken
 •  Gratis downloads: voorbeeld betalingsherinnering en aanmaning
 • Kant en klare betalingsvoorwaarden (direct te verwerken in uw offerte)
 • Inclusief geheime tips van onze incasso advocaten die écht het verschil maken
gratis e-book downloaden
Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.