Hoogte proceskosten en proceskostenveroordeling (2021)

Proceskostenoverzicht 2021

proceskostenDe proceskosten per 01-01-2021 zijn verzameld in één praktisch overzicht in PDF. Het overzicht bevat in totaal meer dan 100 verschillende tarieven.

Behalve de laatste tarieven bevat het overzicht ook praktische tips en verwijzingen naar de bronnen op rechtspraak.nl en kbvg.nl en verder naar de relevante aanbevelingen van het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton).

Download het proceskostenoverzicht 2021


Welke proceskosten bevat het proceskostenoverzicht?

Het overzicht is inclusief de volgende proceskosten, proceskostenvergoedingen en proceskostenveroordelingen:

Het overzicht bevat alleen de proceskosten en proceskostenvergoedingen in civiele zaken in eerste aanleg en hoger beroep.

Het overzicht bevat dus niet de:

Download het proceskostenoverzicht 2021


Proceskostenvergoeding en proceskostenveroordeling in de wet

De proceskostenvergoeding en proceskostenveroordeling is geregeld in de wet in artikel 237 tot en met 245 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) in § 2 (Kosten).

Wie betaalt de proceskosten?

De hoofdregel is dat de partij die in de gerechtelijke procedure in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in de proceskosten. De verliezer betaalt dus de proceskosten.

Artikel 237 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) omschrijft het als volgt:

'De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. De kosten mogen echter geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd tussen echtgenoten of geregistreerde partners of andere levensgezellen, bloedverwanten in de rechte lijn, broers en zusters of aanverwanten in dezelfde graad, alsmede indien partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld. Ook kan de rechter de kosten die nodeloos werden aangewend of veroorzaakt, voor rekening laten van de partij die deze kosten aanwendde of veroorzaakte.'

(tekst wetsartikel actueel per 2021)

De wederpartij moet uiteraard wel verhaal bieden voor de proceskosten, want anders blijven de proceskosten voor eigen rekening. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de wederpartij failleert of - in geval van een natuurlijke persoon - wordt toegelaten tot de schuldsanering (WSNP).


Compenseren van proceskosten

Uit bovenvermeld wetsartikel blijkt ook dat de proceskosten gecompenseerd kunnen worden als beide partijen gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld. Bij het compenseren van proceskosten blijven de proceskosten voor eigen rekening. Beide partijen dragen dan de eigen kosten.

Hoe werkt een proceskostenveroordeling?

De in het ongelijk gestelde partij wordt bij vonnis veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Artikel 237 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) omschrijft het als volgt:

'Het bedrag van de kosten waarin de verliezende partij wordt veroordeeld, wordt, voor zover die kosten vóór de uitspraak zijn gemaakt en niet aan haar zijde zijn gevallen, bij het vonnis vastgesteld.'

(tekst wetsartikel actueel per 2021)

Zodra het vonnis beschikbaar is, kan direct aanspraak worden gemaakt op betaling van de proceskostenveroordeling. Het vonnis waarin de proceskostenveroordeling is uitgesproken, wordt doorgaans namelijk uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit betekent dat het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd en dat een ingesteld rechtsmiddel zoals hoger beroep de tenuitvoerlegging van het vonnis niet schorst.


Welke proceskosten komen voor vergoeding in aanmerking?

Niet alle gemaakte proceskosten komen voor vergoeding in aanmerking. De wet bepaalt namelijk welke kosten wel en niet worden vergoed. Ook stelt de wet grenzen aan de hoogte van de proceskostenvergoeding.

Hieronder wordt toegelicht welke proceskosten voor vergoeding in aanmerking komen en in welke mate. Dit betreft de volgende proceskosten:

 • Griffierecht
 • Deurwaarderskosten
 • Reiskosten, verblijfkosten en verletkosten
 • Salaris gemachtigde/advocaat

 

Griffierecht

Het griffierecht dient volledig te worden vergoed door de partij die in het ongelijk is gesteld.

kosten grifrfierechtHoewel de wet een regeling bevat om de griffiekosten niet volledig, maar slechts gedeeltelijk toe te wijzen, wordt hiervan in de praktijk vrijwel geen gebruik gemaakt. Dit betreft de onderstaande regeling uit artikel 237 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV):

'De rechter kan bepalen dat het griffierecht tot betaling waarvan de partij, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt veroordeeld, niet hoger is dan het griffierecht dat van deze partij is geheven of, in het geval dat deze partij gedaagde is in een zaak bij de kantonrechter en van haar geen griffierecht is geheven, het griffierecht dat deze partij verschuldigd zou zijn geweest als zij eiser was geweest. De rechter kan hiertoe besluiten indien hij van oordeel is dat veroordeling tot betaling van het hogere griffierecht, gelet op de proceshouding van de in het gelijk gestelde partij, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Hiertegen is geen hogere voorziening toegelaten.'

(tekst wetsartikel actueel per 2021)

Hieronder is het griffierecht voor zaken in eerste aanleg bij de kantonrechter en rechtbank vermeld. Daaronder is het griffierecht vermeld voor zaken in hoger beroep bij het gerechtshof en voor cassatie bij de Hoge Raad.

Griffierecht rechtbank sector kanton (kantonrechter) 2021

Hoogte vorderingNiet-natuurlijke personenNatuurlijke personenOnvermogenden
Van onbepaalde waarde€ 126€ 85€ 85
Van € 0,00 t/m € 500,00€ 126€ 85€ 85
Van € 500,01 t/m € 12.500,00€ 507€ 240€ 85
Van € 12.500,01 t/m € 25.000,00€ 1.013€ 507€ 85

 

Griffierecht rechtbank sector civiel 2021

Hoogte vorderingNiet-natuurlijke personenNatuurlijke personenOnvermogenden
Van onbepaalde waarde€ 667€ 309€ 85
Van € 25.000,01 t/m € 100.000,00€ 2.076€ 952€ 85
Vanaf € 100.000,00€ 4.200€ 1.666€ 85Griffierecht gerechtshof 2021 (hoger beroep)

Hoogte vorderingNiet-natuurlijke personenNatuurlijke personenOnvermogenden
Van onbepaalde waarde€ 772€ 338€ 338
Van € 0,00 t/m € 12.500,00€ 772€ 338€ 338
Van € 12.500,01 t/m € 100.000,00€ 2.106€ 772€ 338
Vanaf € 100.000,00€ 5.610€ 1.756€ 338

 

Griffierecht Hoge Raad 2021 (cassatie)

Hoogte vorderingNiet-natuurlijke personenNatuurlijke personenOnvermogenden
Van onbepaalde waarde€ 845€ 350€ 350
Van € 0,00 t/m € 12.500,00€ 845€ 350€ 350
Van € 12.500,01 t/m € 100.000€ 2.805€ 845€ 350
Vanaf € 100.000€ 7.015€ 2.106€ 344

 

Toelichting:

 • Voor de hoogte van de vordering moet de hoofdsom worden vermeerderd met de incassokosten en de rente tot datum dagvaarding.

 • De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de juridische hoedanigheid van de eisende partij en de hoogte van de vordering.

 • Bij de sector kanton wordt enkel griffierecht geheven van de eisende partij. Van de gedaagde partij wordt bij de kantonrechter geen griffierecht geheven, ook niet in reconventie.

 • Onder een natuurlijke persoon wordt zowel een particulier als een eenmanszaak verstaan.

 • Een maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CV) worden beschouwd als niet-natuurlijke personen.

 • De bovenvermelde griffierechten gelden voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting plaatsvindt vanaf 1 januari 2021 en voor verzoekschriften die worden ingediend vanaf 1 januari 2021.

 • Over griffierecht is geen BTW verschuldigd (BTW vrijgesteld).

 • De griffierechten gelden voor alle rechtbanken en gerechtshoven. Het maakt dus niet uit of u in Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Amsterdam procedeert.

 

Download het proceskostenoverzicht 2021


Deurwaarderskosten

De (verhaalbare) deurwaarderskosten dienen ook volledig te worden vergoed.

Artikel 240 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) omschrijft het als volgt:

'Kosten terzake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, worden berekend overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven.'

(tekst wetsartikel actueel per 2021)

Met de 'bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven' wordt gedoeld op het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG)

De deurwaarderskosten bestaan uit enerzijds de kosten van de ambtshandelingen berekend volgens het zogenaamde BTAG-tarief en anderzijds de informatiekosten die de deurwaarder hierbij maakt.

Hieronder worden de deurwaarderskosten voor ambtshandelingen en informatiekosten vermeld.


Deurwaarderskosten: ambtshandelingen (BTAG) 2021

AmbtshandelingTarief 2021  
Dagvaarding€ 85,81  
Betekening titel met/zonder bevel€ 82,58  
Betekening verzoekschrift met oproeping€ 67,88  
Diverse aanzeggingen€ 67,88  
Overige betekeningen (zoals overbetekening)€ 72,65  
Beslag op roerende zaken€ 112,86  
Poging beslag op roerende zaken€ 53,18  
Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket€ 151,56  
Beslag op onroerende zaken€ 155,09  
Opheffing beslag onroerende zaken€ 55,33  
Beslag op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen€ 155,09  
Beslag op schepen€ 341,82  
Beslag op niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen€ 341,82  
Beslag onder derden op periodieke betalingen€ 128,02  
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling€ 179,86  
Beslag op aandelen aan toonder€ 179,86  
Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam, en overige rechten€ 223,37  
Beslag op aandelen in B.V. of N.V.€ 245,18  
Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag)€ 149,75  
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken€ 112,03  
Executie tot afgifte van roerende zaken€ 260,53  
Gerechtelijke inbewaringgeving€ 232,60  
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop€ 84,91  
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken€ 297,14  
Aanzegging hypotheekhouder overname executie€ 79,80  
Ontruiming onroerende zaken€ 221,99  
Opvolgende betekening€ 26,42   
Gijzeling (lijfsdwang)€ 258,03   
Poging tot gijzeling€ 104,00  
Beslag verhaal alimentatie€ 109,33  Toelichting:

 • Dit overzicht vermeldt veelvoorkomende ambtshandelingen. Voor de deurwaarderskosten van de overige ambtshandelingen zie kbvg.nl

 • Over de deurwaarderskosten voor ambtshandelingen is 21% BTW verschuldigd.

 

Kosten deurwaarder: informatiekosten

InformatiekostenTarief 2021  
Basisregistratie personen (BRP) (excl. btw)€ 1,80  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)€ 1,97  
Elektronisch verzoek om informatie (e-Voi)€ 2,63  
Rijksdienst voor het Wegverkeer (Rdw)€ 2,01  
Kadaster (excl. kosten Kadaster)€ 1,70  
Kamer van Koophandel (KvK) (excl. kosten KvK)€ 2,46  
Digitaal beslagregister (DBR)€ 1,83  
Publicatie Staatscourant€ 12,50  Toelichting:

 • Dit overzicht vermeldt de gemiddelde interne kostprijzen per 01-01-2021 zoals gepubliceerd door de KBvG. De kosten die deurwaarders in rekening brengen, kunnen variëren.

 • Informatiekosten kunnen alleen worden doorbelast aan debiteuren bij ambtshandelingen omdat het opvragen van de betreffende informatie in andere gevallen niet is toegestaan.Download het proceskostenoverzicht 2021


Reiskosten, verblijfkosten en verletkosten

Ook de eigen reiskosten, verblijfkosten en verletkosten komen voor vergoeding in aanmerking in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen. Er dient wel onderbouwd aanspraak op vergoeding van deze kosten te worden gemaakt.

Artikel 238 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) omschrijft het als volgt:

'In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, wordt, indien de wederpartij van de in het ongelijk gestelde partij zonder gemachtigde procedeert, onder de kosten waarin laatstgenoemde partij wordt veroordeeld, opgenomen een door de rechter te bepalen bedrag voor noodzakelijke reis- en verblijfkosten van die wederpartij. De rechter kan onder de kosten waarin de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld, ook opnemen een door hem te bepalen bedrag voor noodzakelijke verletkosten van de wederpartij.'

(tekst wetsartikel actueel per 2021)

Overigens wordt in de praktijk weinig tot geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid omdat deze kosten doorgaans verwaarloosbaar zijn.

Salaris gemachtigde/advocaat

In tegenstelling tot het griffierecht en de deurwaarderskosten komen de kosten van de eigen gemachtigde/advocaat niet voor volledige vergoeding in aanmerking.

proceskosten advocaatDe hoogte van het salaris voor de gemachtigde/advocaat is afhankelijk van de volgende factoren:

 • De soort gerechtelijke procedure
 • Het financiële belang van de zaak
 • Het aantal proceshandelingen dat is verricht


Zo is het gemachtigdensalaris bij de sector kanton (kantonrechter) lager dan het salaris voor de advocaat bij de sector civiel van de rechtbank. In hoger beroep bij het gerechtshof of in cassatie bij de Hoge Raad is het salaris voor de advocaat nog hoger.

Verder is het salaris bij lagere vorderingen lager dan bij hogere vorderingen. Bij lagere vorderingen is deze vergoeding doorgaans niet kostendekkend. Bij hogere vorderingen is deze vergoeding ruimer, waardoor de eigen advocaatkosten afhankelijk van de hoogte van de vordering gedeeltelijk of zelfs volledig voor rekening van de wederpartij kunnen worden gebracht.

Ook het aantal proceshandelingen speelt een rol. Een proceshandeling is bijvoorbeeld het opstellen van een processtuk (zoals een dagvaarding) of het bijwonen van een mondelinge behandeling.

Hierbij wordt gewerkt met een puntensysteem, waarbij een proceshandeling wordt gewaardeerd op een bepaald aantal punten. Afhankelijk van het financieel belang geldt dat er een maximaal aantal proceshandelingen (punten) wordt vergoed.

De totale proceskostenvergoeding voor het salaris wordt berekend op basis van het totaal aantal punten vermenigvuldigd met het toepasselijke salaris per punt. Voor dit totaalbedrag wordt vervolgens de proceskostenveroordeling uitgesproken.

Het salaris voor de gemachtigde is niet afhankelijk van de soort belangenbehartiger.  Het gemachtigdensalaris geldt daarom zowel voor uw jurist als advocaat. Hetzelfde geldt voor een incassobureau of deurwaarder.

Per 1 mei 2018 worden de advocaatkosten ruimer vergoed in gerechtelijke procedures bij de rechtbank en gerechtshof. En per 1 januari 2019 worden de advocaatkosten ruimer vergoed in gerechtelijke procedures bij de sector kanton (kantonrechter). Per 1 januari 2020 of 2021 is hierin niets gewijzigd.

Salaris gemachtigde kanton 2021

Hieronder worden de proceskostenvergoedingen bij de sector kanton (kantonrechter) vermeld.

Hoogte vorderingSalaris per puntMaximaal aantal punten
Van € 0,01 t/m € 250,00€ 363
Van € 250,01 t/m € 500,00€ 724
Van € 500,01 t/m € 1.250,00€ 1205
Van € 1.250,01 t/m € 2.500,00€ 1805
Van € 2.500,01 t/m € 3.750,00€ 2105
Van € 3.750,01 t/m € 5.000,00€ 2406
Van € 5.000,01 t/m € 10.000,00€ 3006
Van € 10.000,01 t/m € 20.000,00€ 3607
Van € 20.000,01 t/m € 40.000,00€ 48010
Van € 40.000,01 t/m € 100.000,00€ 72110
Van € 100.000,01 t/m € 200.000,00€ 841geen
Van € 200.000,01 t/m € 400.000,00€ 961geen
Van € 400.000,01 t/m € 1.000.000,00€ 1.201geen
Vanaf € 1.000.000,01€ 1.441geen
Van onbepaalde waarde€ 72 - € 961geen
Ontruiming€ 1805
Kort geding€ 240 - € 360,00 - € 4802
Overige verzoeken€240geenToelichting:

 • De vermelde vergoeding geldt per proceshandeling.

 • Bij kort geding en overige verzoeken kan een hoger salaris worden toegekend indien de aard en/of zwaarte daartoe aanleiding geven.

 • Over het gemachtigdensalaris is geen BTW verschuldigd.

 • Let op: voor de hoogte van de vordering gaat de staffel voor de sector kanton uit van ‘tot en met’ het vermelde bedrag.

 

Salaris advocaat rechtbank 2021

Hieronder worden de proceskostenvergoedingen bij de sector civiel van de rechtbank vermeld.

Hoogte vorderingSalaris per puntMaximaal aantal punten
Van € 0,01 tot € 10.000 (tarief I)€ 4615
Van € 10.000 tot € 20.000 (tarief II)€ 5436
Van € 20.000 tot € 40.000 (tarief III)€ 6957
Van € 40.000 tot € 98.000 (tarief IV)€ 1.07410
Van € 98.000 tot € 195.000 (tarief V)€ 1.707geen
Van € 195.000 tot € 390.000 (tarief VI)€ 2.402geen
Van € 390.000 tot € 1.000.000 (tarief VII)€ 3.099geen
Vanaf € 1.000.000 (tarief VIII)€ 3.856geen
Van onbepaalde waarde€ 5436
Kort geding in zaken zonder ingewikkelde aspecten€ 633n.v.t.
Kort geding in zaken in overige gevallen€ 980 - € 1.470n.v.t.Toelichting:

 • De vermelde vergoeding geldt per proceshandeling.

 • Het vermelde salaris voor kort geding betreft een totaalbedrag en is niet gekoppeld aan een puntensysteem. Het salaris voor kort geding geldt met uitzondering van verstek incasso. Voor het salaris advocaat voor kort geding zie de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 januari 2019

 • Over het salaris advocaat is geen BTW verschuldigd.

 • Let op: voor de hoogte van de vordering gaat het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven uit van ‘tot' het vermelde bedrag.Salaris advocaat gerechtshof 2021

Hieronder worden de proceskostenvergoedingen bij het gerechtshof vermeld.

Hoogte vorderingSalaris per puntMaximaal aantal punten
Van € 0,01 tot € 10.000 (tarief I)€ 7593
Van € 10.000 tot € 20.000 (tarief II)€ 1.0743
Van € 20.000 tot € 40.000 (tarief III)€ 1.3914
Van € 40.000 tot € 98.000 (tarief IV)€ 1.9596
Van € 98.000 tot € 195.000 (tarief V)€ 3.161geen
Van € 195.000 tot € 390.000 (tarief VI)€ 3.919geen
Van € 390.000 tot € 1.000.000 (tarief VII)€ 4.678geen
Vanaf € 1.000.000 (tarief VIII)€ 5.501geen
Van onbepaalde waarde€ 1.0743Toelichting:

 • De vermelde vergoeding geldt per proceshandeling in principaal appel. In incidenteel appèl wordt de helft berekend mits het appèl noodzakelijk was.

 • Over het salaris advocaat is geen BTW verschuldigd.

 • Let op: voor de hoogte van de vordering gaat het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven uit van ‘tot' het vermelde bedrag.


Download het proceskostenoverzicht 2021


Proceskosten over eerdere jaren (vóór 2021)

Hieronder worden de wijzigingen vermeld in de proceskosten over eerdere jaren inclusief het proceskostenoverzicht met alle tarieven in die betreffende periode.

Let op:

De overzichten hieronder vermelden dus niet de actuele tarieven over 2021.

Proceskosten per 01-01-2020

Per 1 januari 2020 is de hoogte van de volgende proceskosten gewijzigd:

 • Griffierecht rechtbank sector kanton
 • Griffierecht rechtbank sector civiel
 • Griffierecht gerechtshoven
 • Griffierecht Hoge Raad
 • Deurwaarderskosten (BTAG)


De griffierechten en deurwaarderskosten zijn jaarlijks geïndexeerd binnen de gebruikelijke marges. Overige proceskosten zijn niet gewijzigd.

Download het proceskostenoverzicht per 01-01-2020


Proceskosten per 01-01-2019

proceskosten 2019Per 1 januari 2019 is de hoogte van de volgende proceskosten gewijzigd:

 • Griffierecht rechtbank sector kanton
 • Griffierecht rechtbank sector civiel
 • Griffierecht gerechtshoven
 • Griffierecht Hoge Raad
 • Deurwaarderskosten (BTAG)
 • Salaris gemachtigde kanton


De griffierechten en deurwaarderskosten worden jaarlijks geïndexeerd binnen de gebruikelijke marges. Dit geldt echter niet voor de indexatie van het salaris gemachtigde in kantonzaken, want dit liquidatietarief is per 1 januari 2019 voor het eerst in 14 jaar geïndexeerd met maar liefst 20,1%. De recente indexatie bij de kantonrechter volgt hiermee de eerdere indexatie bij rechtbanken en gerechtshoven per 1 mei 2018. De nieuwe gemachtigdensalarissen zijn gepubliceerd in de Liquidatietarieven Kanton 2019

Verder zijn de normbedragen voor proceskostenvergoeding/ proceskostenveroordeling (salaris advocaat) niet gewijzigd per 1 januari 2019.

De wettelijke rente is niet gewijzigd. Dit geldt zowel voor de wettelijke handelsrente als voor de reguliere wettelijke rente.

Download het proceskostenoverzicht per 01-01-2019

Proceskosten per 01-05-2018

Per 1 mei 2018 is het liquidatietarief voor rechtbanken en gerechtshoven geïndexeerd (salaris advocaat). Bij de rechtbank gelden de nieuwe liquidatietarieven voor alle zaken waarin vanaf 1 mei 2018 vonnis wordt gewezen. Bij het gerechtshof gelden de nieuwe liquidatietarieven voor alle zaken waarin vanaf deze datum de kostenveroordeling wordt uitgesproken. Het liquidatietarief is niet van toepassing op procedures bij de kantonrechter. De hoogte van het gemachtigdensalaris (salarissen in rolzaken kanton) is niet gewijzigd per 01-05-2018.

Download het proceskostenoverzicht per 01-05-2018

Proceskosten per 01-01-2018

Per 1 januari 2018 is de hoogte van de volgende proceskosten gewijzigd:

 • Griffierecht rechtbank sector kanton
 • Griffierecht rechtbank sector civiel
 • Griffierecht gerechtshoven
 • Griffierecht Hoge Raad
 • Deurwaarderskosten (BTAG)


De normbedragen voor proceskostenvergoeding/ proceskostenveroordeling (gemachtigdensalaris/ salaris advocaat) niet gewijzigd per 1 januari 2018. Ook de wettelijke rente is niet gewijzigd. Dit geldt zowel voor de wettelijke handelsrente als voor de reguliere wettelijke rente.

Download het proceskostenoverzicht per 01-01-2018

We are hiring (!)

Wil jij werken in een échte procespraktijk waarbij de beslagen om je oren vliegen? Bekijk dan snel onze vacatures

 

Direct reageren op het proceskostenoverzicht?

Plaats hieronder een reactie om jouw vraag te stellen of opmerking te plaatsen.
Wij reageren zo snel mogelijk (meestal dezelfde werkdag).


"Heb je ons proceskostenoverzicht gedownload?"

Laat ons weten wat je ervan vindt door deze pagina te delen!

kosten procedure