Hoogte proceskosten en proceskostenveroordeling (2018)

Proceskosten per 01-05-2018

proceskostenPer 1 mei 2018 is het liquidatietarief voor rechtbanken en gerechtshoven geïndexeerd (salaris advocaat).

Bij de rechtbank gelden de nieuwe liquidatietarieven voor alle zaken waarin vanaf 1 mei 2018 vonnis wordt gewezen. Bij het gerechtshof gelden de nieuwe liquidatietarieven voor alle zaken waarin vanaf deze datum de kostenveroordeling wordt uitgesproken.

Het liquidatietarief is niet van toepassing op procedures bij de kantonrechter. De hoogte van het gemachtigdensalaris (salarissen in rolzaken kanton) is niet gewijzigd.

Proceskosten per 01-01-2018

Per 1 januari 2018 is de hoogte van de volgende proceskosten gewijzigd:

 • Griffierecht rechtbank sector kanton
 • Griffierecht rechtbank sector civiel
 • Griffierecht gerechtshoven
 • Griffierecht Hoge Raad
 • Deurwaarderskosten (BTAG)


De wettelijke rente is niet gewijzigd. Dit geldt zowel voor de wettelijke handelsrente als voor de reguliere wettelijke rente.

Ook de hoogte van de normbedragen voor proceskostenvergoeding/ proceskostenveroordeling (gemachtigdensalaris/ salaris advocaat) is niet gewijzigd per 1 januari 2018.


Proceskostenoverzicht 2018 met 150+ tarieven

De proceskosten per 01-05-2018 zijn verzameld in één praktisch overzicht in PDF. Het overzicht bevat in totaal meer dan 150 verschillende tarieven.

Behalve de laatste tarieven bevat het overzicht ook praktische tips en verwijzingen naar de bronnen op rechtspraak.nl en kbvg.nl en verder naar de relevante aanbevelingen van het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton).

Download het proceskostenoverzicht 2018


Welke proceskosten bevat het proceskostenoverzicht?

Het overzicht is inclusief de volgende proceskosten, proceskostenvergoedingen en proceskostenveroordelingen:

 • Griffierecht rechtbank sector kanton
 • Griffierecht rechtbank sector civiel
 • Griffierecht gerechtshoven
 • Deurwaarderskosten (BTAG)
 • Gemachtigdensalaris (sector kanton)
 • Liquidatietarief (rechtbanken en gerechtshoven)
 • Nasalaris en nakosten
 • Wettelijke rente (van 2010 tot en met 2018)
 • Incassokosten

Het overzicht bevat alleen de proceskosten en proceskostenvergoedingen in civiele zaken in eerste aanleg en hoger beroep.

Het overzicht bevat dus niet de:

Download het proceskostenoverzicht 2018


Proceskostenvergoeding en proceskostenveroordeling in de wet

De proceskostenvergoeding en proceskostenveroordeling is geregeld in de wet in artikel 237 tot en met 245 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) in § 2 (Kosten).

Wie betaalt de proceskosten?

De hoofdregel is dat de partij die in de gerechtelijke procedure in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in de proceskosten. De verliezer betaalt dus de proceskosten.

Artikel 237 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) omschrijft het als volgt:

'De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. De kosten mogen echter geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd tussen echtgenoten of geregistreerde partners of andere levensgezellen, bloedverwanten in de rechte lijn, broers en zusters of aanverwanten in dezelfde graad, alsmede indien partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld. Ook kan de rechter de kosten die nodeloos werden aangewend of veroorzaakt, voor rekening laten van de partij die deze kosten aanwendde of veroorzaakte.'

(tekst wetsartikel actueel per 2018)

De wederpartij moet uiteraard wel verhaal bieden voor de proceskosten, want anders blijven de proceskosten voor eigen rekening. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de wederparij failleert of - in geval van een natuurlijke persoon - wordt toegelaten tot de schuldsanering (WSNP).


Compenseren van proceskosten

Uit bovenvermeld wetsartikel blijkt ook dat de proceskosten gecompenseerd kunnen worden als beide partijen gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld. Bij het compenseren van proceskosten blijven de proceskosten voor eigen rekening. Beide partijen dragen dan de eigen kosten.

Hoe werkt een proceskostenveroordeling?

De in het ongelijk gestelde partij wordt bij vonnis veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Artikel 237 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) omschrijft het als volgt:

'Het bedrag van de kosten waarin de verliezende partij wordt veroordeeld, wordt, voor zover die kosten vóór de uitspraak zijn gemaakt en niet aan haar zijde zijn gevallen, bij het vonnis vastgesteld.'

(tekst wetsartikel actueel per 2018)

Zodra het vonnis beschikbaar is, kan direct aanspraak worden gemaakt op betaling van de proceskostenveroordeling. Het vonnis waarin de proceskostenveroordeling is uitgesproken, wordt doorgaans namelijk uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit betekent dat het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd en dat een ingesteld rechtsmiddel zoals hoger beroep de tenuitvoerlegging van het vonnis niet schorst.


Welke proceskosten komen voor vergoeding in aanmerking?

Niet alle gemaakte proceskosten komen voor vergoeding in aanmerking. De wet bepaalt namelijk welke kosten wel en niet worden vergoed. Ook stelt de wet grenzen aan de hoogte van de proceskostenvergoeding.

Hieronder wordt toegelicht welke proceskosten voor vergoeding in aanmerking komen en in welke mate. Dit betreft de volgende proceskosten:

 • Griffierecht
 • Deurwaarderskosten
 • Reiskosten, verblijfkosten en verletkosten
 • Salaris gemachtigde/advocaat

 

Griffierecht

Het griffierecht dient volledig te worden vergoed door de partij die in het ongelijk is gesteld.

Hoewel de wet een regeling bevat om de griffiekosten niet volledig, maar slechts gedeeltelijk toe te wijzen, wordt hiervan in de praktijk vrijwel geen gebruik gemaakt. Dit betreft de onderstaande regeling uit artikel 237 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV):

'De rechter kan bepalen dat het griffierecht tot betaling waarvan de partij, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt veroordeeld, niet hoger is dan het griffierecht dat van deze partij is geheven of, in het geval dat deze partij gedaagde is in een zaak bij de kantonrechter en van haar geen griffierecht is geheven, het griffierecht dat deze partij verschuldigd zou zijn geweest als zij eiser was geweest. De rechter kan hiertoe besluiten indien hij van oordeel is dat veroordeling tot betaling van het hogere griffierecht, gelet op de proceshouding van de in het gelijk gestelde partij, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Hiertegen is geen hogere voorziening toegelaten.'

(tekst wetsartikel actueel per 2018)

Hieronder is het griffierecht voor zaken in eerste aanleg bij de kantonrechter en rechtbank vermeld. Daaronder is het griffierecht voor zaken in hoger beroep bij het gerechtshof vermeld.


Griffierecht rechtbank sector kanton (kantonrechter) 2018

Hoogte vorderingNiet-natuurlijke personenNatuurlijke personenOnvermogenden
Van onbepaalde waarde€ 119,00€ 79,00€ 79,00
Van € 0,00 t/m € 500,00€ 119,00€ 79,00€ 79,00
Van € 500,01 t/m € 12.500,00€ 476,00€ 226,00€ 79,00
Van € 12.500,01 t/m € 25.000,00€ 952,00€ 476,00€ 79,00

 

Griffierecht rechtbank sector civiel 2018

Hoogte vorderingNiet-natuurlijke personenNatuurlijke personenOnvermogenden
Van onbepaalde waarde€ 626,00€ 291,00€ 79,00
Van € 25.000,01 t/m € 100.000,00€ 1.950,00€ 895,00€ 79,00
Vanaf € 100.000,00€ 3.946,00€ 1565,00€ 79,00Griffierecht gerechtshof 2018

Hoogte vorderingNiet-natuurlijke personenNatuurlijke personenOnvermogenden
Van onbepaalde waarde€ 726,00€ 318,00€ 318,00
Van € 0,00 t/m € 12.500,00€ 726,00€ 318,00€ 318,00
Van € 12.500,01 t/m € 100.000,00€ 1.978,00€ 726,00€ 318,00
Vanaf € 100.000,00€ 5.270,00€ 1.649,00€ 318,00

 

Toelichting:

 • Voor de hoogte van de vordering moet de hoofdsom worden vermeerderd met de incassokosten en de rente tot datum dagvaarding/oproepingsbericht.

 • De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de juridische hoedanigheid van de eisende partij en de hoogte van de vordering.

 • Over griffierecht is geen BTW verschuldigd (BTW vrijgesteld).

 

Deurwaarderskosten

De (verhaalbare) deurwaarderskosten dienen ook volledig te worden vergoed.

Artikel 240 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) omschrijft het als volgt:

'Kosten terzake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, worden berekend overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven.'

(tekst wetsartikel actueel per 2018)

Met de 'bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastegestelde tarieven' wordt gedoeld op het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG)

De deurwaarderskosten bestaan uit enerzijds de kosten van de ambtshandelingen berekend volgens het zogenaamde BTAG-tarief en anderzijds de informatiekosten die de deurwaarder hierbij maakt.

Hieronder worden de deurwaarderskosten voor amtshandelingen en informatiekosten vermeld.


Deurwaarderskosten: amtshandelingen (BTAG) 2018

AmbtshandelingTarief 
Dagvaarding/oproeping/aanzegging ter inleiding van geding€ 81,00 
Betekening titel met/zonder bevel€ 77,95 
Betekening verzoekschrift met oproeping€ 64,08 
Overige betekeningen (zoals overbetekening)€ 68,58 
Beslag op roerende zaken€ 106,54 
Beslag op onroerende zaken of luchtvaartuigen€ 146,40 
Beslag op schepen€ 322,68 
Beslag op aandelen in B.V. of N.V.€ 231,44 
Beslag op rechten€ 210,85 
Beslag onder derden op periodieke betalingen€ 120,84 
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling€ 169,78 
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken€ 105,76 
Gerechtelijke inbewaringgeving€ 219,57 
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop€ 80,15 
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken€ 280,49 
Aanzegging hypotheekhouder overname executie€ 75,33 
Executie tot afgifte van roerende zaken€ 245,93 Toelichting:

 • Dit overzicht vermeldt veelvoorkomende ambtshandelingen. Voor de deurwaarderskosten van de overige ambtshandelingen zie kbvg.nl

 • Over de deurwaarderskosten voor ambtshandelingen is 21% BTW verschuldigd.

 

Deurwaarderskosten: informatiekosten 2018

InformatieTarief 
BRP€ 1,57 
UWV€ 1,61 
e-Voi€ 2,41 
Rdw€ 1,47 
Kadaster (excl. kosten Kadaster)€ 1,60 
KvK (excl. kosten KvK)€ 2,14 
Bevraging beslagregister€ 1,64 Toelichting:

 • Dit overzicht vermeldt de gemiddelde interne kostprijzen per 01-01-2018 zoals gepubliceerd door
  de KBVG. De kosten die deurwaarders in rekening brengen, kunnen variëren.

 • Over de informatiekosten van de deurwaarder is 21% BTW verschuldigd.Reiskosten, verblijfkosten en verletkosten

Ook de eigen reiskosten, verblijfkosten en verletkosten komen voor vergoeding in aanmerking in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen. Er dient wel onderbouwd aanspraak op vergoeding van deze kosten te worden gemaakt.

Artikel 238 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) omschrijft het als volgt:

'In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, wordt, indien de wederpartij van de in het ongelijk gestelde partij zonder gemachtigde procedeert, onder de kosten waarin laatstgenoemde partij wordt veroordeeld, opgenomen een door de rechter te bepalen bedrag voor noodzakelijke reis- en verblijfkosten van die wederpartij. De rechter kan onder de kosten waarin de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld, ook opnemen een door hem te bepalen bedrag voor noodzakelijke verletkosten van de wederpartij.'

(tekst wetsartikel actueel per 2018)

Overigens wordt in de praktijk weinig tot geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid omdat deze kosten doorgaans verwaarloosbaar zijn.

Salaris gemachtigde/advocaat

In tegenstelling tot het griffierecht en de deurwaarderskosten komen de kosten van de eigen gemachtigde/advocaat niet voor volledige vergoeding in aanmerking.

De hoogte van het salaris voor de gemachtigde/advocaat is afhankelijk van de volgende factoren:

 • De soort gerechtelijke procedure
 • Het financiële belang van de zaak
 • Het aantal proceshandelingen dat is verricht


Zo is het gemachtigdensalaris bij de sector kanton (kantonrechter) lager dan het salaris voor de advocaat bij de sector civiel van de rechtbank. In hoger beroep bij het gerechtshof of in cassatie bij de Hoge Raad is het salaris voor de advocaat nog hoger.

Verder is het salaris bij lagere vorderingen lager dan bij hogere vorderingen. Bij lagere vorderingen is deze vergoeding doorgaans niet kostendekkend. Bij hogere vorderingen is deze vergoeding ruimer, waardoor de eigen advocaatkosten afhankelijk van de hoogte van de vordering gedeeltelijk of zelfs volledig voor rekening van de wederpartij kunnen worden gebracht.

Ook het aantal proceshandelingen speelt een rol. Een proceshandeling is bijvoorbeeld het opstellen van een processtuk (zoals een dagvaarding) of het bijwonen van een mondelinge behandeling.

Hierbij wordt gewerkt met een puntensysteem, waarbij een proceshandeling wordt gewaardeerd op een bepaald aantal punten. Afhankelijk van het financieel belang geldt dat er een maximaal aantal proceshandelingen (punten) wordt vergoed.

De totale proceskostenvergoeding voor het salaris wordt berekend op basis van het totaal aantal punten vermenigvuldigd met het toepasselijke salaris per punt. Voor dit totaalbedrag wordt vervolgens de proceskostenveroordeling uitgesproken.

Het salaris voor de gemachtigde is niet afhankelijk van de soort belangenbehartiger.  Het gemachtigdensalaris geldt daarom zowel voor uw jurist als advocaat. Hetzelfde geldt voor een incassobureau of deurwaarder

Per 1 mei 2018 worden de advocaatkosten ruimer vergoed in gerechtelijke procedures bij de rechtbank en gerechtshof.

Gemachtigdensalaris kanton

Hieronder worden de proceskostenvergoedingen bij de sector kanton (kantonrechter) vermeld.

Hoogte vorderingSalaris per puntMaximaal aantal punten
Van € 0,01 t/m € 250,00€ 30,003
Van € 250,01 t/m € 500,00€ 60,004
Van € 500,01 t/m € 1.250,00€ 100,005
Van € 1.250,01 t/m € 2.500,00€ 150,005
Van € 2.500,01 t/m € 3.750,00€ 175,005
Van € 3.750,01 t/m € 5.000,00€ 200,006
Van € 5.000,01 t/m € 10.000,00€ 250,006
Van € 10.000,01 t/m € 20.000,00€ 300,007
Van € 20.000,01 t/m € 40.000,00€ 400,0010
Van € 40.000,01 t/m € 100.000,00€ 600,0010
Van € 100.000,01 t/m € 200.000,00€ 700,00geen
Van € 200.000,01 t/m € 400.000,00€ 800,00geen
Van € 400.000,01 t/m € 1.000.000,00€ 1.000,00geen
Vanaf € 1.000.000,01€ 1.200,00geen
Van onbepaalde waarde€ 60,00 - € 800,00geen
Ontruiming€ 150,005
Kort geding€ 400,00 - € 800,002
Overige verzoeken€200,00geenToelichting:

 • De vermelde vergoeding geldt per proceshandeling.

 • Het vermelde salaris voor kort geding geldt met uitzondering van verstek incasso. Zie de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 mei 2018

 • Bij overige verzoeken kan een hoger salaris worden toegekend indien de aard en/of zwaarte daartoe aanleiding geven.

 • Over het gemachtigdensalaris is geen BTW verschuldigd.

 • Let op: voor de hoogte van de vordering gaat de staffel voor de sector kanton uit van ‘tot en met’ het vermelde bedrag.

 

Liquidatietarief rechtbanken

Hieronder worden de proceskostenvergoedingen bij de sector civiel van de rechtbank vermeld.

Hoogte vorderingSalaris per puntMaximaal aantal punten
Van € 0,01 tot € 10.000 (tarief I)€ 461,005
Van € 10.000,00 tot € 20.000,00 (tarief II)€ 543,006
Van € 20.000,00 tot € 40.000,00 (tarief III)€ 695,007
Van € 40.000,00 tot € 98.000,00 (tarief IV)€ 1.074,0010
Van € 98.000,00 tot € 195.000,00 (tarief V)€ 1.707,00geen
Van € 195.000,00 tot € 390.000,00 (tarief VI)€ 2.402,00geen
Van € 390.000,00 tot € 1.000.000,00 (tarief VII)€ 3.099,00geen
Vanaf € 1.000.000,00 (tarief VIII)€ 3.856,00geen
Van onbepaalde waarde€ 543,006
Kort geding in zaken zonder ingewikkelde aspecten€ 633,00 
Kort geding in zaken in overige gevallen€ 980,00 - € 1.470,00 Toelichting:Liquidatietarief gerechtshoven

Hieronder worden de proceskostenvergoedingen bij het gerechtshof vermeld.

Hoogte vorderingSalaris per puntMaximaal aantal punten
Van € 0,01 tot € 10.000 (tarief I)€ 759,003
Van € 10.000,00 tot € 20.000,00 (tarief II)€ 1.074,003
Van € 20.000,00 tot € 40.000,00 (tarief III)€ 1.391,004
Van € 40.000,00 tot € 98.000,00 (tarief IV)€ 1.959,006
Van € 98.000,00 tot € 195.000,00 (tarief V)€ 3.161,00geen
Van € 195.000,00 tot € 390.000,00 (tarief VI)€ 3.919,00geen
Van € 390.000,00 tot € 1.000.000,00 (tarief VII)€ 4.678,00geen
Vanaf € 1.000.000,00 (tarief VIII)€ 5.501,00geen
Van onbepaalde waarde€ 1.074,003Toelichting:

 • De vermelde vergoeding geldt per proceshandeling in principaal appel. In incidenteel appèl wordt de helft berekend mits het appèl noodzakelijk was.

 • Over het salaris advocaat is geen BTW verschuldigd.

 • Let op: voor de hoogte van de vordering gaat het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven uit van ‘tot' het vermelde bedrag.

 

Direct reageren op het proceskostenoverzicht?

Plaats hieronder een reactie om jouw vraag te stellen of opmerking te plaatsen.
Wij reageren zo snel mogelijk (meestal dezelfde werkdag).


"Heb je ons proceskostenoverzicht gedownload?"

Laat ons weten wat je ervan vindt door deze pagina te delen!

kosten procedure

Deel deze pagina