Toepasselijkheid algemene voorwaarden (+ handleiding)

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

toepasselijkheid algemene voorwaardenVoor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is het van groot belang dat de algemene voorwaarden op een correcte wijze worden gehanteerd.

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien wordt voldaan aan de volgende 2 wettelijke vereisten:

 1. De wederpartij dient de gelding van de algemene voorwaarden (impliciet) te hebben aanvaard.

 2. De wederpartij dient vóór of bij het sluiten van de overeenkomst een mogelijkheid te worden geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Dit wordt ook wel de informatieplicht genoemd.1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Het eerste vereiste voor toepasselijkheid van algemene voorwaarden - de aanvaarding van de gelding van de algemene voorwaarden door de wederpartij - wordt hieronder eerst toegelicht.

Voor de gelding van algemene voorwaarden is voldoende dat de wederpartij weet dat er algemene voorwaarden zijn en er (impliciet) mee instemt dat die op de overeenkomst van toepassing zijn. Niet vereist is dat de wederpartij bekend is met de inhoud van de algemene voorwaarden.

De wet bepaalt in artikel 6:231 sub c van het Burgerlijk Wetboek dat de aanvaarding van algemene voorwaarden kan geschieden ‘door ondertekening van een geschrift of op andere wijze’.

Aanvaarding door ondertekening

Aanvaarding door ondertekening van een geschrift spreekt voor zich. In dat geval tekent de wederpartij er voor dat zij de gelding van de algemene voorwaarden aanvaardt. Uit de ondertekening mag in het algemeen de aanvaarding van de gelding worden afgeleid. Dit is in de praktijk de veiligste methode voor toepasselijkheid van algemene voorwaarden.

Toch is ook hier voorzichtigheid geboden. Soms is de wederpartij ondanks haar handtekening toch niet gebonden aan de algemene voorwaarden. Dit is aan de orde indien de gebruiker van de algemene voorwaarden er niet op heeft mogen vertrouwen dat de wederpartij door ondertekening ook de gelding van de algemene voorwaarden heeft willen aanvaarden. Dit kan zich in de praktijk voordoen indien de verwijzing naar de algemene voorwaarden onduidelijk is of de verwijzingsclausule onjuist is.

Voorkom dit risico door onze handleiding algemene voorwaarden te gebruiken.


Aanvaarding op andere wijze

Bij aanvaarding van algemene voorwaarden op andere wijze kan in de eerste plaats worden gedacht aan mondelinge aanvaarding of aan gedragingen waaruit de aanvaarding kan worden afgeleid. Een voorbeeld van een dergelijke gedraging is dat de wederpartij niet reageert op de algemene voorwaarden.

Aanvaarding door niet reageren

De aanvaarding van de gelding van algemene voorwaarden kan worden afgeleid uit het niet reageren op een verwijzing naar algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor het niet reageren bij de terhandstelling van algemene voorwaarden. Doorgaans mag het niet reageren worden opgevat als aanvaarding van de gelding.

Dit laatste kan zelfs gelden indien er in een te laat stadium naar de algemene voorwaarden is verwezen, bijvoorbeeld pas bij de factuur of afleveringsbon. Hoewel de verwijzing dan te laat heeft plaatsgevonden voor die betreffende overeenkomst, kan een dergelijke verwijzing wel gevolgen hebben voor latere overeenkomsten die tussen partijen worden gesloten.

In dit verband kan relevant kan zijn of:

 • De wederpartij bekend is (of bedacht moet zijn) met het gebruik van algemene voorwaarden in het handelsverkeer of een bepaalde branche

 • Partijen regelmatig zaken met elkaar deden

 • Op eerdere documenten zoals facturen is verwezen naar algemene voorwaarden

 • De wederpartij heeft geprotesteerd tegen eerdere verwijzingen

 

Aanvaarding bij lopende handelsrelaties

In handelsrelaties wordt veelvuldig naar algemene voorwaarden verwezen. Zowel vooraf of bij het sluiten van de overeenkomst, alsook achteraf door verwijzing naar de algemene voorwaarden op facturen of afleveringsbonnen.

In lopende handelsrelaties wordt sneller aangenomen dat de wederpartij  de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard indien de wederpartij niet op de verwijzing of terhandstelling reageert. Behalve de bovenvermelde omstandigheden kunnen ook de volgende omstandigheden hierbij een rol spelen:

 • De betekenis die aan een factuur wordt toegekend in een bepaalde branche

 • De verstreken tijdsduur tussen de gesloten overeenkomsten

 • Of dezelfde persoon van de wederpartij was betrokken bij het sluiten van de overeenkomsten

 • Of er sprake is van een normale handelstransactie (bijvoorbeeld in tegenstelling tot een eenmalige proeflevering)
   


2. Informatieplicht algemene voorwaarden

Het tweede vereiste voor toepasselijkheid van algemene voorwaarden - de informatieplicht - wordt hieronder toegelicht.

De wederpartij dient - vóór of bij het sluiten van de overeenkomst - een redelijke mogelijkheid te worden geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit geldt zowel bij papieren voorwaarden als bij elektronische voorwaarden.

Terhandstelling is hoofdregel

Hoofdregel bij papieren voorwaarden is dat de algemene voorwaarden op het moment van het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand moeten worden gesteld. Onder ‘ter hand stellen’ wordt zowel overhandigen als vooraf toesturen verstaan.

Een enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden op het briefpapier volstaat doorgaans niet. Zelfs niet indien deze verwijzing de mededeling bevat dat de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en op verzoek kosteloos worden toegestuurd.

Gebruik onze handleiding algemene voorwaarden om uw papieren algemene voorwaarden op een rechtsgeldige wijze ter hand te stellen. 

Zijn de algemene voorwaarden eenmaal ter hand gesteld, dan hoeft bij dit bij een volgende overeenkomst niet nogmaals te gebeuren. Wel dient de wederpartij de gelding van de algemene voorwaarden ook dan (impliciet) te hebben aanvaard.

Terinzagelegging en toezending op verzoek is uitzondering

Uitsluitend indien terhandstelling bij papieren voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk is, kan de gebruiker ermee volstaan om de wederpartij mede te delen dat op de overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing zijn, en dat deze bij hem ter inzage liggen of elders zijn gedeponeerd (bij de Kamer van Koophandel of een griffie van een rechtbank), en op verzoek van de wederpartij kosteloos zullen worden toegezonden.

Deze uitzondering wordt restrictief toegepast en geldt alleen indien terhandstelling niet mogelijk is (zoals bij het sluiten van een overeenkomst per telefoon of automaat) of niet praktisch is (bijvoorbeeld bij overeenkomsten die massaal worden gesloten zoals vervoersovereenkomsten tussen passagiers en vervoersbedrijven). Deze uitzondering zal zich dus slechts zelden voordoen.

Elektronische terbeschikkingstelling van algemene voorwaarden

Bij elektronische terbeschikkingstelling kan worden gedacht aan het vermelden van uw algemene voorwaarden op uw website.

Hoofdregel bij het elektronisch ter beschikking stellen van algemene voorwaarden is dat de voorwaarden op het moment van het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter beschikking moeten worden gesteld op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn voor latere kennisneming. De wederpartij moet de algemene voorwaarden dus kunnen opslaan zodat zij deze later kan nalezen.

Voor het rechtsgeldig ter beschikking stellen van algemene voorwaarden is een weergave van de algemene voorwaarden op het scherm niet voldoende. Ook is het onvoldoende dat de algemene voorwaarden van de website geknipt en geplakt moeten worden om deze te kunnen opslaan. Verder is het enkel vermelden van een webadres van een website onvoldoende indien vervolgens op zoek moet worden gegaan naar de vindplaats van de toepasselijke algemene voorwaarden.

Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking stellen volgens de bovenvermelde hoofdregel, dan is het toegestaan om vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij bekend te maken waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen. Hierbij dient te worden medegedeeld dat de algemene voorwaarden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden. Dit betreft de uitzonderingssituatie.

Indien de overeenkomst echter niet langs elektronische weg tot stand is gekomen (bijvoorbeeld bij een mondeling of schriftelijk gesloten overeenkomst), dan geldt een opt-in regeling. Elektronische terbeschikkingstelling is dan alleen mogelijk indien de wederpartij hiermee uitdrukkelijk instemt.

Deze laatste voorwaarde geldt echter niet voor zogenaamde dienstverrichters in de zin van artikel 6:230a van het Burgerlijk Wetboek. Deze categorie dienstverrichters kan de algemene voorwaarden (onder meer) verstrekken door deze gemakkelijk elektronisch toegankelijk te maken op een door de dienstverrichter meegedeeld webadres.

Wilt u uw algemene voorwaarden op uw website vermelden? Meer informatie over algemene voorwaarden op uw website vermelden

Vernietiging van algemene voorwaarden

Indien de wederpartij geen redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, dan kan de wederpartij de algemene voorwaarden doorgaans vernietigen. In dat geval gelden de algemene voorwaarden niet en kan er geen beroep op worden gedaan door de gebruiker.

Gebruik onze handleiding algemene voorwaarden om uw algemene voorwaarden op een rechtsgeldige wijze elektronisch ter beschikking te stellen.


Direct een vraag stellen over toepasselijkheid van algemene voorwaarden?

Stel uw vraag door hieronder een reactie te plaatsen.
Wij reageren zo snel mogelijk (meestal dezelfde werkdag).


"Bent u geholpen met deze informatie over toepasselijkheid van algemene voorwaarden?"

Laat het ons weten door deze pagina te delen!

vragen over toepasselijkheid algemene voorwaarden

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij respecteren uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.